Specifieke Voorwaarden met betrekking tot de Dienst “scarlet Trio”

Deze Specifieke Voorwaarden zijn van toepassing op de Scarlet Trio-Dienst. Ze maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en Proximus, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. Zij vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Scarlet Trio: scarlet Trio is een productbundel die bestaat uit internet- en telefoniediensten van Proximus enerzijds en Proximus TV voor Scarlet anderzijds. De Specifieke Voorwaarden voor deze Dienst zijn opgesplitst in enerzijds de Specifieke Voorwaarden van de internet & telefonie- dienst, en anderzijds de algemene en specifieke voorwaarden van Proximus TV voor Scarlet.

Activatie: tijdstip waarop de scarlet Trio-dienst actief is. Dit is het moment waarop de Klant de installatie door Proximus (of een onderaannemer) aanvaardt door ondertekening van de leverings- of acceptatie-bon.

CLI: (Calling Line Identity) verwijst naar de identiteit van de lijn zoals die door Proximus en de Klant in samenspraak is gedefinieerd.

Locatie: De plaats(en) bij de Klant waar de Klant van scarlet Trio gebruik wenst te maken.

Machtiging voor nummeroverdracht of LoANP: schriftelijk akkoord van de Klant waarin hij Proximus machtigt om zijn telefoonnummer(s) over te dragen, indien de Klant zijn nummer(s) van de vorige operator wenst te behouden. Deze machtiging impliceert dat de Overeenkomst van de Klant met de donoroperator voor de telefoondiensten die op betreffend(e) nummer(s) betrekking hebben, wordt geannuleerd.

Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur die door Proximus gebruikt wordt voor de aanbieding en de werking van scarlet Trio.

PABX (Private Access Branch Exchange): verwijst naar de centrale die eigendom is van de Klant en die gebruikt wordt voor zijn telefoonverkeer.;

Scarlet-modem: apparatuur door Proximus ter beschikking gesteld, die de Klant op de Locatie nodig heeft, om van scarlet Trio gebruik te kunnen maken.

Internet & telefonie-dienst: dienst waarbij Proximus via haar DSL-netwerk een breedband internetverbinding en vaste telefonie aan de Klant levert. Verder aangeduid met “scarlet Trio”.

Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Proximus).

Artikel 2: internet & telefonie-dienst van Scarlet

2.1 Deze Dienst stoelt op drie pijlers die een onlosmakelijke technische eenheid vormen:

 1. Verbinding met het DSL-netwerk van Proximus (hierna "Connectiviteit" genoemd),
 2. Vaste spraaktelefonie-dienst (hierna "Telefonie" genoemd),
 3. Breedband internetdienst (hierna "Internet" genoemd).

2.2 Scarlet Trio is een aanbieding voorbehouden voor privé en persoonlijk gebruik door de Klant. Scarlet Trio mag dus niet voor professioneel gebruik aangewend worden.

2.3 Connectiviteit zorgt ervoor dat de Klant, via het netwerk van de Toegangsoperator (desgevallend koper of Fiber), wordt aangesloten op het DSL- netwerk van Proximus, waardoor de Klant van scarlet Trio gebruik kan maken.

2.4 Scarlet Trio kan enkel geïnstalleerd worden indien het lokaal van de aansluiting bij de Klant aan de volgende voorwaarden voldoet: binnen hetzelfde lokaal dient een connectiepunt met het LAN beschikbaar te zijn, de telefoonaansluiting van de Klant, stroomvoorziening van 220V binnen een straal van 1 meter van de Scarlet-modem en het aansluitpunt tot de Toegangsoperator. Ingeval deze elementen zich niet in hetzelfde lokaal bevinden, dient de Klant zelf voor de nodige bekabeling te zorgen vooraleer kan overgegaan worden tot de Activering van scarlet Trio.

Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde en duur van de Overeenkomst

3.1 De Activering van scarlet Trio kan niet plaatsvinden vooraleer Proximus de ondertekende LoANP-machtigingen ontvangen heeft, ingeval de Klant zijn nummer(s) wenst te behouden. De aanvaarding door Proximus bestaat uit een door Proximus verzonden verwelkomingsbericht (brief of e-mail) aan de Klant.

3.2 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de (telefoon)centrales van de operatoren, die technisch uitgerust is voor scarlet Trio.

3.3 De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf de datum van Activatie van Scarlet Trio (d.w.z. de hoofddienst). De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Proximus in de mate van het mogelijke trachten om de datum van beëindiging die gevraagd wordt door de Klant in zijn beëindigingsbrief, te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Proximus stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

3.4 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren (e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Proximus, Postbus 10008, B-3570 ALKEN. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

3.5 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve stopzetting van de dienst, zal Proximus een eindafrekening maken, rekening houdend met de variabele kosten van de laatste periode, alsook met het eventueel nog verschuldigde deel van het maandelijkse abonnement.

3.6 Proximus behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet voldaan werd aan de bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant of indien de Klant de door Proximus gevraagde waarborg weigert te betalen. De Klant heeft het recht hier beroep tegen aan te tekenen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Artikel 4: Prijs – Facturatie

4.1 Voor scarlet Trio wordt als basis maandelijks abonnementsgeld aangerekend.
Per onderdeel worden de aangerekende kosten als volgt opgebouwd:

 • Connectiviteit: activeringskosten en de vaste maandelijkse bijdrage (onderdeel van het abonnementsgeld)
 • Telefonie: de variabele maandelijkse kost (gesprekskosten) voor oproepen naar mobiele nummers, naar vaste nummers (lokale en buitenlandse) en naar speciale nummers (077, 090x, ...)
 • Internet
 • Proximus TV : Proximus TV voor Scarlet.
 • De toepasselijke prijzen zijn die welke door Scarlet op de website www.scarlet.be op het ogenblik van de facturatie worden gepubliceerd, die de Klant verklaart gelezen te hebben en waarmee hij akkoord gaat.

4.2 Voor scarlet Trio kunnen er op aanvraag facturen worden opgemaakt. Proximus behoudt zich het recht voor aanrekeningen en/of facturen aan de Klant te bezorgen per post, per sms of per e-mail.

4.3 Het abonnementsgeld voor scarlet Trio, de eventuele extra opties (boeket, ...), de gesprekskosten en de verbruikskosten (video on demand,...) worden elke maand aangerekend, na afloop van de betreffende periode. De installatiekosten worden aangerekend in de maand die volgt op de installatie. Er wordt aangerekend vanaf de Activering (Installatie). Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na de datum van de aanrekening.

4.4 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Proximus wordt aangerekend op basis van de op dat moment geldende installatietarieven.

Artikel 5: Levering - installatie - onderhoud - aanpassing

5.1 Proximus is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van scarlet Trio afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en van een derde partij die de installatie en activatie uitvoert. Proximus kan derhalve niet overgaan tot levering van scarlet Trio zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke aansluiting niet levert en/of de derde partij(en) de nodige activiteiten niet uitgevoerd heeft.

De Klant zal evenwel, van zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van scarlet Trio zal kunnen worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ter informatie en kan in geval van overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Proximus de technische specificaties van scarlet Trio aanpassen of wijzigen, en/of elk onderdeel van het Netwerk (op basis waarvan scarlet Trio aan de Klant wordt geleverd), wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Proximus zal de Klant naar best vermogen informeren over deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk proberen te beperken.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van scarlet Trio te vrijwaren, heeft Proximus steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Proximus nodig acht om gebreken in het Netwerk of aan scarlet Trio te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot, het onderbreken van de levering van scarlet Trio. De Klant zal alle instructies van Proximus in dit verband onmiddellijk opvolgen. Proximus zal steeds trachten de impact van dergelijke onderbrekingen op scarlet Trio minimaal te houden en de Klant te informeren.

Artikel 6: Scarlet-modem

6.1 De Klant zal Proximus, haar leveranciers en/of elke door haar aangeduide partij op elk tijdstip toegang verlenen tot de locaties waar de Scarlet-modem zich bevindt, onder meer om de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van scarlet Trio, zoals installatie, wijzigingen, reparaties en/of inspectie van de kabels, lijnen en de Scarlet-modem.

6.2 In de installatie (door Proximus of een onderaannemer) is minstens inbegrepen:

 1. Het aansluiten van de Scarlet-modem op de aansluiting van de Toegangsoperator,
 2. Het werkend opleveren van één computer en 1 telefoontoestel per telefoonlijn in de nabijheid van de Scarlet-modem,
 3. Configuratie van de Scarlet-modem, (Internet, telefonie en draadloos internet)
 4. Uitvoering van de nummeroverdracht(en) van de vaste lijn, indien van toepassing,
 5. Een korte instructie over de werking van scarlet Trio.

6.3 Proximus stelt de Scarlet-modem op huurbasis ter beschikking van de Klant, voor zover de beschikbare voorraad het toelaat. Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk en de Scarlet-modem blijft eigendom van Proximus. Hij mag niet worden verkocht, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de Klant, die er op geen enkele wijze over mag beschikken.

6.4 De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik en de bewaring van de Scarlet-modem, als een goede huisvader. Hij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van de Scarlet-modem, ongeacht de oorzaak van de schade, behalve indien deze beschadiging, dit verlies, deze diefstal of vernieling te wijten is aan Proximus.

6.5 De Klant dient de Scarlet-modem in zijn oorspronkelijke staat, afgezien van de normale slijtage, volgens de hem meegedeelde modaliteiten op een hem meegedeelde plaats terug te bezorgen, en dat binnen de maand volgend op het einde van de Overeenkomst, wat ook de oorzaak van beëindiging is. Indien de teruggave niet binnen deze termijn gebeurt, wordt een bedrag van € 50 aangerekend aan de Klant.

Artikel 7: Garantie

Hoewel Proximus inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, geeft Proximus geen garantie met betrekking tot het functioneren van scarlet Trio. De Klant erkent op de hoogte te zijn dat in het geval van een elektriciteitspanne op de Locatie, de Scarlet-modem niet meer functioneert, waardoor noch internet & vaste telefonie, noch Proximus TV zullen werken. De geldende tarieven zijn die tarieven die Proximus op het moment van aanrekening publiceert via www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Proximus stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische, administratieve en facturatievragen. De mogelijkheden om deze Helpdesk te bereiken, staan vermeld op www.scarlet.be. Proximus zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere dan bovenvermelde problemen, daarbij inbegrepen problemen gerelateerd aan een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Proximus worden opgelost.

8.2 Proximus behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen in geval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van scarlet Trio.

8.3 Onderhoud: de Klant aanvaardt dat Proximus zich vanop afstand met de Scarlet- modem van de Klant kan verbinden om onderhoud, configuratie of monitoring- operaties uit te voeren. Indien nodig dient de Klant aan Scarlet-medewerkers toegang te verlenen tot de Scarlet-modem.

8.4 Ingeval scarlet Trio wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor vaste spraaktelefonie in het laagfrequentiegedeelte wordt gebruikt (d.i. klassieke telefonie niet geleverd door Proximus), erkent de Klant op de hoogte te zijn dat een wijziging van de spraaktelefonie in het laagfrequentiegedeelte, scarlet Trio kan beïnvloeden.

8.5 De Klant is verplicht om uitsluitend erkende eindgebruikerapparatuur te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.6 Ingeval de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet naleeft, heeft Proximus het recht om scarlet Trio af te sluiten, maar zal de regelgeving i.v.m. bereikbaarheid en noodnummers nageleefd worden.