Specifieke voorwaarden voor de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB)

Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB). Ze maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en Proximus, zoals gedefinieerd in de Algemene voorwaarden. Ze vullen de Algemene voorwaarden aan. In geval van tegenstrijdigheid krijgen de Specifieke voorwaarden voorrang op de Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Scarlet Trio (INT+TV+MOB): de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB) is een productbundel die bestaat uit de Dienst Scarlet Internet en de Dienst Scarlet Mobile enerzijds en de Dienst Proximus TV voor Scarlet anderzijds. De Specifieke voorwaarden zijn opgesplitst in enerzijds de Specifieke voorwaarden van de Dienst Scarlet Internet en de Specifieke voorwaarden van de Dienst Scarlet Mobile en anderzijds de Algemene en Specifieke voorwaarden van Proximus TV voor Scarlet.

Activering: het ogenblik waarop de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB) wordt geactiveerd.

Voor de Dienst Scarlet Internet en de Dienst Proximus TV voor Scarlet is dit het ogenblik waarop de Klant de installatie door Proximus (of een onderaannemer) aanvaardt door ondertekening van een leverings- of aanvaardingsbon.

De datum van activering van de Dienst Scarlet Mobile stemt overeen met de eerste verzonden of ontvangen oproep met de simkaart van de Klant, indien deze simkaart vooraf werd geactiveerd. Indien de uitgereikte simkaart onmiddellijk werd geactiveerd in het verkooppunt, is de datum van aankoop ook de datum van activering van de Dienst.

Machtiging voor nummeroverdracht of LoANP: schriftelijk akkoord van de Klant waarmee hij Proximus machtigt om zijn telefoonnummer(s) over te dragen, indien de Klant zijn nummer(s) wenst te behouden. Deze machtiging impliceert dat de Overeenkomst van de Klant met de donoroperator voor de telefoondiensten die op betreffend(e) nummer(s) betrekking hebben, wordt geannuleerd.

Locatie: de plaats(en) bij de Klant waar de Klant van Scarlet Trio (INT+TV+MOB) gebruik wenst te maken.

Dienst Internet: abonnement dat wordt gekenmerkt door de levering aan de Klant van een breedbandinternetaansluiting via het DSL-netwerk.

Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Proximus).

Netwerk: het volledige netwerk en de infrastructuur die door Proximus gebruikt worden voor de aanbieding en de werking van de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB).

Scarlet-modem: apparatuur, door Proximus op huurbasis gratis ter beschikking gesteld, die de Klant op de Locatie nodig heeft om van de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB) gebruik te kunnen maken.

Simkaart: kaart die in een mobiele telefoon moet worden geplaatst om toegang te krijgen tot de Dienst Scarlet Mobile, en waarmee de Klant kan worden geïdentificeerd.

SMS(Short Message Service): heeft betrekking op de technische mogelijkheid om via een mobiele telefoon korte tekstberichten van maximaal 160 tekens te verzenden en te ontvangen.

MMS(Multimedia Messaging Service): heeft betrekking op de technische mogelijkheid om via een mobiele telefoon een bericht te verzenden dat tekst, beeld en geluid kan bevatten. Om een mms te verzenden moet je mobiele telefoon deze dienst ondersteunen en moeten de instellingen voor het gebruikte netwerk aangepast zijn.

Artikel 2: Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB)

2.1 De Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB) berust op drie pijlers, die samen een onlosmakelijke technische eenheid vormen:

 1. verbinding met het DSL-netwerk van Proximus (hierna 'Connectiviteit' genoemd);
 2. mobiele telefoondienst (hierna 'Mobile' genoemd);
 3. breedbandinternetdienst (hierna 'Internet' genoemd).

2.2 Scarlet Trio (INT+TV+MOB) is een dienstenaanbod voorbehouden voor privé- en persoonlijk gebruik door de Klant. Scarlet Trio (INT+TV+MOB) is derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

2.3 Connectiviteit zorgt ervoor dat de Klant via het netwerk van de Toegangsoperator wordt aangesloten op het DSL-netwerk van Proximus, waardoor de Klant van Scarlet Trio (INT+TV+MOB) gebruik kan maken.

2.4 Scarlet Trio (INT+TV+MOB) kan enkel worden geïnstalleerd indien het lokaal van de Klant dat bestemd is voor de aansluiting aan de volgende voorwaarden voldoet: beschikbaarheid binnen hetzelfde lokaal van een aansluitpunt met het LAN, of de telefoonaansluiting van de Klant, een stroombron van 220 V binnen een straal van één (1) meter van de Scarlet-modem en het aansluitpunt tot de Toegangsoperator. Ingeval deze elementen zich niet in hetzelfde lokaal bevinden, dient de Klant zelf voor de nodige bekabeling te zorgen vooraleer kan worden overgegaan tot de Activering van Scarlet Trio (INT+TV+MOB).

2.5 De Dienst Scarlet Mobile bestaat uit een mobiele telefoondienst en aanvullende diensten die door Proximus op abonnementsbasis worden geleverd. Deze diensten kunnen zowel spraak- als datacommunicatie omvatten.

Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde en duur van de Overeenkomst

3.1 De Activering van Scarlet Trio (INT+TV+MOB) kan pas plaatsvinden nadat Proximus de ondertekende LoANP(s) heeft ontvangen. De aanvaarding door Proximus bestaat uit een door Proximus verzonden verwelkomingsbericht (brief of e-mail) aan de Klant.

3.2 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de (telefoon)centrales van de operatoren, die technisch uitgerust is voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB).

3.3 De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf de datum van Activering van Scarlet Trio (INT+TV+MOB). De Klant kan de Overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk opzeggen. Indien de Klant een datum specificeert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Proximus in de mate van het mogelijke proberen om de datum van opzegging die door de Klant gevraagd werd in zijn opzeggingsbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Proximus stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden met een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen.

3.4 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren (e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Proximus, dienst Administratie. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

3.5 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve stopzetting van de dienst, zal Proximus een eindafrekening maken, rekening houdend met de variabele kosten van de laatste periode, alsook met het eventueel nog verschuldigde deel van het maandelijkse abonnement.

3.6 Proximus behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet voldaan werd aan de bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant of indien de Klant de door Proximus gevraagde waarborg weigert te betalen. De Klant heeft het recht hiertegen beroep aan te tekenen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Artikel 4: Prijs – facturatie

4.1 Voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB) wordt als basis maandelijks abonnementsgeld aangerekend. Per onderdeel worden de aangerekende kosten als volgt opgebouwd:

 • Connectiviteit: activeringskosten en de vaste maandelijkse bijdrage (onderdeel van het abonnementsgeld),
 • Mobile,
 • Internet,
 • Proximus TV: Proximus TV is een product van Proximus dat aangeboden wordt door Proximus. Deze dienst betreft dus steeds een betaling van een voorschot aan derden.

Voor alle nationale, internationale en roamingcommunicatie zijn extra kosten verschuldigd, zowel voor spraak- als datacommunicatie.

De toepasselijke tarieven zijn deze die Proximus op www.scarlet.be publiceert op het ogenblik van de facturatie, waarvan de Cliënt verklaart kennis te hebben genomen en waarmee hij akkoord gaat.

4.2 Voor Scarlet Trio kunnen er op aanvraag facturen worden opgemaakt.

Proximus behoudt zich het recht voor aanrekeningen en/of facturen aan de Klant te bezorgen per post, per sms of per e-mail.

4.3 Het abonnementsgeld voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB), de eventuele extra opties (boeket, extra mobiel internet, ...), de gesprekskosten en de verbruikskosten (video on demand, ...) worden elke maand aangerekend, na afloop van de facturatieperiode. De installatiekosten worden aangerekend in de maand die volgt op de installatie. Aanrekeningen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na de datum van de aanrekening.

 • De aanrekening voor de Dienst Scarlet Mobile wordt opgemaakt zodra een eerste oproep wordt verzonden of ontvangen met de simkaart van de Klant, indien deze simkaart vooraf werd geactiveerd. Indien de simkaart onmiddellijk in het verkooppunt werd geactiveerd, zal de aanrekening worden opgemaakt vanaf deze datum van aankoop.
 • De aanrekening voor de Dienst Scarlet Internet en de Dienst Proximus TV voor Proximus wordt opgemaakt vanaf het ogenblik dat de Klant de installatie door Proximus (of een onderaannemer) aanvaardt door ondertekening van een leverings- of aanvaardingsbon.

4.4 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Proximus wordt aangerekend op basis van de op dat ogenblik geldende installatietarieven.

4.5 De Klant erkent dat de kosten van roamingdiensten enkele maanden na de leveringsdatum van de roamingdienst kunnen worden aangerekend, omdat Proximus moet wachten op informatie van de andere betrokken operatoren.

Artikel 5: Levering - installatie - onderhoud - aanpassing

5.1 De Klant zal zo snel mogelijk in kennis worden gesteld van het verwachte tijdstip van levering van Scarlet Trio (INT+TV+MOB).

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Proximus de technische specificaties van Scarlet Trio (INT+TV+MOB) aanpassen of wijzigen, en/of elk onderdeel van het Netwerk op basis waarvan Scarlet Trio (INT+TV+MOB) aan de Klant wordt geleverd, wijzigen of vervangen, zonder dat Proximus hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Proximus zal de Klant naar best vermogen informeren over deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk proberen te beperken.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van Scarlet Trio (INT+TV+MOB) te vrijwaren, heeft Proximus steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Proximus nodig acht om gebreken in het Netwerk of aan Scarlet Trio (INT+TV+MOB) te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot, het onderbreken van de levering van Scarlet Trio (INT+TV+MOB). De Klant dient alle instructies van Proximus in dit verband onmiddellijk op te volgen. Proximus zal steeds trachten de impact van dergelijke onderbrekingen op Scarlet Trio (INT+TV+MOB) minimaal te houden en de Klant te informeren via de hulpsite van Proximus.

5.4 Indien de Klant zijn simkaart niet heeft geactiveerd binnen één (1) maand na de verzending ervan, wordt zijn Overeenkomst voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB) automatisch omgezet in een Overeenkomst voor Scarlet INT+TV.

5.5 Indien het Mobile-product van de Klant wordt geannuleerd terwijl zijn vaste aanbod (INT+TV) al geactiveerd werd, wordt zijn Overeenkomst voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB) automatisch omgezet in een Overeenkomst voor Scarlet INT+TV.

5.6 Indien de vaste producten (INT+TV) van de Klant worden geannuleerd terwijl zijn mobiele aanbod reeds geactiveerd werd, wordt zijn Overeenkomst voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB) automatisch omgezet in een Overeenkomst voor Scarlet Mobile Cherry.

Artikel 6: Scarlet-modem

6.1 De Klant zal Proximus, zijn leveranciers en/of elke door Proximus aangeduide partij op elk tijdstip toegang verlenen tot de locaties waar de Scarlet-modem zich bevindt, onder meer om de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van Scarlet Trio (INT+TV+MOB), zoals installatie, wijzigingen, reparaties en/of inspectie van kabels, lijnen en telecommunicatieapparatuur en de configuratie ervan.

6.2 In de installatie (door Proximus of een onderaannemer) is minstens inbegrepen:

 1. de aansluiting van de Scarlet-modem op het aansluitpunt van de Toegangsoperator;
 2. de inwerkingstelling van een computer;
 3. de configuratie van de Scarlet-modem;
 4. de overdracht van het (de) mobiele nummer(s), indien van toepassing;
 5. een korte beschrijving van de werking van Scarlet Trio (INT+TV+MOB).

6.3 Proximus stelt de Scarlet-modem op huurbasis ter beschikking van de Klant, voor zover de beschikbare voorraad het toelaat. Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk en de Scarlet-modem blijft eigendom van Proximus. Hij mag niet worden verkocht, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de Klant, die er op geen enkele wijze over mag beschikken.

6.4 De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik en de bewaring van de Scarlet-modem als een voorzichtig en redelijk persoon. Hij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van de Scarlet-modem, ongeacht de oorzaak van de schade, behalve indien deze beschadiging, dit verlies, deze diefstal of vernieling te wijten is aan Proximus.

6.5 De Klant dient de Scarlet-modem in zijn oorspronkelijke staat, afgezien van de normale slijtage, volgens de hem meegedeelde modaliteiten op een hem meegedeelde plaats terug te bezorgen, en dat binnen de maand volgend op het einde van de Overeenkomst, wat ook de oorzaak van beëindiging is. Indien de teruggave niet binnen deze termijn gebeurt, wordt een bedrag van € 50 aangerekend aan de Klant.

Artikel 7: Garantie - misbruik

7.1Hoewel Proximus inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, geeft Proximus geen garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van Scarlet Trio (INT+TV+MOB). De Klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat in geval van een elektriciteitspanne op de Locatie de Scarlet-modem niet meer functioneert, waardoor internet noch vaste telefonie of Proximus TV voor Scarlet zullen werken. De Dienst Scarlet Mobile kan niet overal en altijd worden gegarandeerd, aangezien radiosignalen kunnen worden belemmerd door externe factoren, zoals gebouwen, beplanting of reliëf, alsook het type mobiele telefoon dat wordt gebruikt. Proximus kan in dit opzicht niet aansprakelijk worden gesteld. De geldende tarieven zijn de tarieven die Proximus op het ogenblik van de aanrekening publiceert via www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.

7.2 Proximus kan overigens niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of misbruik van de pincode van de Klant 1) als gevolg van de vrijwillige of onvrijwillige bekendmaking van deze code aan een derde, 2) indien de Klant de standaardpincode niet onmiddellijk heeft gewijzigd in een persoonlijke pincode of 3) indien de Klant de standaardpincode heeft gewijzigd in een eenvoudige persoonlijke pincode (bijv. 1234, 5555, ...).

Artikel 8: Algemeen

8.1 Proximus stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische, administratieve en facturatievragen. De mogelijkheden om deze Helpdesk te bereiken, staan vermeld op www.scarlet.be. Proximus zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere dan bovenvermelde problemen, daarbij inbegrepen problemen gerelateerd aan een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Proximus worden opgelost.

8.2 Proximus behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen in geval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van de Dienst Scarlet Trio (INT+TV+MOB).

8.3 Onderhoud: de Klant aanvaardt dat Proximus zich op afstand met de Scarlet-modem van de Klant kan verbinden voor onderhouds-, configuratie- of monitoringdoeleinden. Indien nodig dient de Klant aan Proximus-medewerkers toegang te verlenen tot de Scarlet-modem.

8.4 De Klant mag de installatie uitsluitend als een voorzichtig en redelijk persoon gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

8.5 Ingeval de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet naleeft, heeft Proximus het recht om Scarlet Trio (INT+TV+MOB) af te sluiten, maar zal de regelgeving i.v.m. bereikbaarheid en noodnummers nageleefd worden.

8.6 Easy Switch: de Klant die zijn vaste producten (INT+TV) van Proximus aan een andere operator wil overdragen, moet contact opnemen met deze laatste. Deze zal namens de Klant de nodige stappen ondernemen bij Proximus om de vaste producten (INT+TV) over te dragen en de contractuele verbintenis tussen de Klant en Proximus te beëindigen. De overdracht van vaste producten (INT +TV) aan een andere operator zet de Overeenkomst voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB) automatisch om in een Overeenkomst voor Scarlet Mobile (Cherry).

8.7 Om misbruik te voorkomen, dient de Klant de standaardpincode bij ontvangst van zijn simkaart te wijzigen in een persoonlijke geheime pincode. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code.

8.8 In geval van verlies of diefstal van de simkaart of van zijn mobiele telefoon blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de communicatie- en andere kosten tot de Klant telefonisch aan Proximus om opschorting van de Dienst Scarlet Mobile heeft verzocht. Wanneer de Klant dit verzoek indient, moet hij zich kunnen identificeren als de rechtmatige titularis van de simkaart of de mobiele telefoon. Dit verzoek moet binnen acht (8) dagen na de telefonische aangifte schriftelijk worden bevestigd en vergezeld gaan van het nummer van het proces-verbaal van de aangifte van verlies of diefstal bij de politie. Tijdens de opschorting blijven eventuele abonnementskosten verschuldigd.

8.9 Op verzoek van de Klant zal Proximus een nieuwe simkaart aan de Klant ter beschikking stellen. Proximus verbindt zich ertoe zijn best te doen om de opschorting van de Dienst Scarlet Mobile van de Klant die in het bezit is van een nieuwe simkaart of die de verloren simkaart heeft teruggevonden binnen vijf (5) werkdagen op te heffen.

8.10 Uiterlijk bij de Activering wordt aan de Klant een mobiel telefoonnummer toegewezen. De Klant heeft niet het recht een specifiek nummer te eisen of te behouden, tenzij daarover een overeenkomst met Proximus bestaat of de Klant zijn nummer van een andere mobiele operator aan Proximus overdraagt, in welk geval de Klant het nummer kan behouden dat hem oorspronkelijk door die andere operator was toegekend. De Klant heeft niet het recht het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de Klant en Proximus of tenzij het nummer van de Klant een nummer is dat van een andere operator aan Proximus werd overgedragen, mag Proximus het nummer van de Klant om dwingende dienstredenen wijzigen, mits de Klant daarvan minstens twee (2) maanden vooraf in kennis wordt gesteld. Proximus zal in geen geval een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Klant. Bij het einde van de Overeenkomst verliest de Klant definitief zijn nummer, onverminderd het recht van de Klant om zijn nummer te behouden in het kader van de overdraagbaarheid van mobiele nummers (MNP).

8.11 Het is de Klant verboden:

 1. via de Dienst Scarlet Mobile tekstberichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20) mobiele telefoongebruikers, ongeacht of ze al dan niet vooraf werden geïdentificeerd en
 2. tekstberichten met commerciële inhoud naar derden te sturen via de Dienst Scarlet Mobile.

8.12 De Klant verbindt zich ertoe de Dienst Scarlet Mobile uitsluitend te gebruiken met een telefoon die geschikt is voor het Netwerk van Proximus en die is goedgekeurd volgens de ETSI-normen.

8.13 Overdraagbaarheid van een nummer: De Klant die de overdracht wenst van een Proximus-oproepnummer naar een andere operator, zal zich tot deze laatste dienen te richten en dit binnen een termijn van maximaal één maand na de beëindiging van de Overeenkomst met Proximus. In naam van de Klant zal de nieuwe operator de nodige acties bij Proximus ondernemen met betrekking tot de nummeroverdracht en het einde van de contractuele verbintenis tussen de Klant en Proximus. Het overdragen van het nummer naar een andere operator brengt de automatische beëindiging door de Klant van de scarlet mobile- overeenkomst met zich mee. De overdracht van het nummer aan een andere operator zet de Overeenkomst voor Scarlet Trio (INT+TV+MOB) automatisch om in een Overeenkomst voor INT+TV.

Proximus kan de door de Klant gevraagde nummeroverdracht weigeren (i) indien de operator van waar of naar waar de Klant een nummer wenst over te dragen de wettelijke procedure van de nummeroverdracht niet respecteert of (ii) in geval de Klant of een derde schuldig is aan of verdacht wordt van fraude.

8.14 Normale gebruiksomstandigheden:

 1. De Klant verbindt zich ertoe om redelijk gebruik te maken van de roamingdiensten, in de zin van de Europese verordening.
  Indien Proximus misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten voor spraak, data, sms of mms zou vaststellen gedurende een periode van vier (4) opeenvolgende maanden, behoudt Proximus zich het recht voor om de Klant daar op alle geschikte manieren (sms, e-mail, brief, telefoon) op te wijzen. In een dergelijk geval heeft de Klant twee (2) weken de tijd om zijn gebruikspatroon aan te passen en te bewijzen dat het daadwerkelijk om binnenlandse aanwezigheid of binnenlands verbruik gaat. Anders zal Proximus het recht hebben om de Klant de toeslag aan te rekenen die geldt krachtens de Europese verordening, van de dag na de kennisgeving tot het ogenblik dat het gebruik van de Klant niet langer wijst op een risico van misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten op basis van een latere waarnemingsperiode van vier (4) opeenvolgende maanden.
  Krachtens de Europese verordening wordt met 'Abnormaal gebruik of misbruik van roamingdiensten' het volgende bedoeld:
  • overwegende aanwezigheid en overwegend gebruik van de dienst in andere lidstaten in vergelijking met binnenlandse aanwezigheid en binnenlands gebruik van de dienst in België of
  • een lange inactiviteit van een bepaalde simkaart die overwegend, zo niet uitsluitend, gebruikt wordt tijdens het roamen of
  • activering en gebruik van een reeks simkaarten door dezelfde Klant voor roaming.
  Bovendien behoudt Proximus zich in geval van georganiseerde doorverkoop van simkaarten aan personen die, in de zin van de Europese verordening, niet officieel in België verblijven of geen vaste banden hebben met België, het recht voor om onmiddellijk elke maatregel toe te passen die noodzakelijk is voor de naleving van de Overeenkomst, met inbegrip van de opschorting en/of opzegging ervan, onverminderd het recht van Proximus om schadevergoeding te eisen.
 2. Normale gebruiksomstandigheden in het kader van een onbeperkt aanbod (“onbeperkt bellen naar Scarlet Mobile” of “onbeperkt bellen en sms'en” of “onbeperkt sms'en”).
  Om je optimale gebruiksomstandigheden te garanderen, is ons onbeperkt aanbod uitsluitend voorbehouden voor normaal en persoonlijk privégebruik. Dit normale gebruik laat je toe echt intensief te bellen. Slechts in geval van fraude (bijvoorbeeld bij commercieel gebruik van de overeenkomst, met name voor callcenter- of simboxdoeleinden en/of met het oog op terbeschikkingstelling aan derden), oneerlijk gebruik of, meer algemeen, gebruik dat niet overeenstemt met wat we mogen verwachten van een Klant die een overeenkomst voor mobiele telefonie aangaat, zal dit niet kunnen worden gerespecteerd. Je gebruik zal bijvoorbeeld in de volgende gevallen worden beschouwd als frauduleus:
  • je belt regelmatig meer dan 5 uur per dag en/of 35 uur per week en/of 10.000 minuten per maand;
  • je belt regelmatig meer dan 3 uur ononderbroken en/of via gesprekken die onmiddellijk worden voortgezet nadat ze zijn onderbroken;
  • Je verstuurt regelmatig meer dan 350 sms'jes per dag en/of meer dan 10.000 sms'jes per maand;
  • Je verstuurt veel meer sms'jes dan je ontvangt.
  In al deze gevallen behoudt Proximus zich het recht voor de dienstverlening te beperken of op te schorten en/of de overeenkomst op te zeggen.