Algemene voorwaarden van de Scarletproducten

Scarlet is een handelsmerk van Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel.

Artikel 1: Definities

Klant: de natuurlijke meerderjarige persoon of rechtspersoon (zowel in de hoedanigheid van Consument als in de hoedanigheid van handelaar), met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

Aansluiting: een telefonische of een andere aansluiting die het mogelijk maakt gebruik te maken van de Dienst.

Consument: consument in de zin van artikel I.1.2 van het wetboek van economisch recht: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels- ,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Proximus die wordt beheerst door de volgende documenten:

 1. aanvraagformulier (papier of digitaal) en eventuele bijlagen
 2. de dienst-specifieke voorwaarden
 3. het privacy-beleid
 4. de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de dienst komt daarbij nog
 5. de “acceptable use policy”
 6. de voorwaarden van de My Scarlet-applicatie

Prijslijst: de prijslijst, beschikbaar op de website www.scarlet.be), vermeldt alle prijzen voor de prestaties van Proximus.

WER: het Wetboek van economisch recht, boek VI over marktpraktijken en consumentenbescherming.

Partij(en): Proximus en/of de Klant. Proximus is gevestigd in Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel. Het postadres is Postbus 10008, B-3570 Alken.

Dienst: alle door Proximus geleverde diensten waarvoor de Klant met Proximus een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2: Contractuele relatie

2.1 De contractuele relatie tussen de Klant en Proximus wordt uitsluitend beheerst door de Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de documenten die de Overeenkomst vormen uitmaken in de hierna vermelde volgorde voorrang op elkaar:

 1. het aanvraagformulier en eventuele bijlagen,
 2. de dienst-specifieke voorwaarden,
 3. Het privacy-beleid,
 4. de algemene voorwaarden,
 5. de “acceptable use policy”,
 6. de voorwaarden van de MyScarlet-applicatie.

Tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen maakt elk onderdeel integraal deel uit van de Overeenkomst. In ieder geval houdt het gebruik van de dienst en/of de betaling van een daarop betrekking hebbende factuur door de Klant automatisch de aanvaarding in van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst. De dienst-specifieke voorwaarden, het privacy-beleid, de algemene voorwaarden, de acceptable use policy en de voorwaarden van de My Scarlet-applicatie zijn raadpleegbaar via de website www.scarlet.be.

2.2 De Klant zal Proximus de informatie verstrekken die Proximus nodig acht om de Overeenkomst te sluiten, in het bijzonder het e-mailadres van de Klant dat hij zal gebruiken in het kader van de contractuele relatie met Proximus. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij aan Proximus verstrekt. Hij moet Proximus onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de verstrekte gegevens.

2.3 Proximus behoudt zich het recht voor om de levering van de Dienst te weigeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om één van de volgende redenen:

 • de Klant komt zijn verplichtingen niet na, waartoe hij gehouden is op grond van een ander contract met Proximus of aan een van de vennootschappen van de groep waartoe Proximus behoort;
 • in geval van bewezen fraude of ernstige twijfel over de solvabiliteit van de Klant;
 • de Klant verstrekt geen legitiem document waarmee Proximus hem kan identificeren;
 • de Klant of zijn gedrag laat niet toe dat de Dienst op een veilige manier wordt geïnstalleerd;;
 • de Klant weigert het door Proximus gevraagde voorschot te betalen;
 • de infrastructuur van de Klant of het netwerk van Proximus ondersteunt de levering van de Dienst niet of moeilijk, om technische of andere redenen.

2.4 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Partijen.

2.5 Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Proximus.

2.6 Het niet uitoefenen door Proximus van één van haar rechten, of een gedeelte hiervan, zoals bepaald in de Overeenkomst, kan nooit worden beschouwd als een afstand van de uitoefening van dergelijk recht of een gedeelte ervan.

2.7 Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal geïnterpreteerd worden in een betekenis die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische betekenis en het doel van deze bepaling.

2.8 Proximus verstrekt de Klant met een handicap informatie over aangepaste apparaten en prijsplannen op haar website.

Artikel 3: Prijzen – Betalingswijzen

3.1 De prijzen, zoals gespecificeerd in de tarieven of in andere contractuele documenten, zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen inzake btw en/of andere (verkoop)belastingen, (nieuwe) vergoedingen en rechten van welke aard ook, die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen verschuldigd aan Proximus zal betalen (a) via een aan Proximus gerichte domiciliëringsopdracht bij een Belgische bank of een buitenlandse bank die deel uitmaakt van de SEPA-zone (b)via overschrijving.

3.3

 1. De facturatie gebeurt aan de hand van een elektronische aanrekening die de Klant per e- mail ontvangt en steeds kan raadplegen op mijn.scarlet.be. Indien gewenst, kan de Klant ook een aanrekening op papier vragen.
 2. De Klant die over een btw-nummer beschikt, kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (op papier of elektronisch)). De factuur blijft beschikbaar voor raadpleging op mijn.scarlet.be.
 3. Aanrekeningen en facturen (i.g.v. btw-nummer) bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij deze consulteren op mijn.scarlet.be.

3.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum op de aanrekening of de factuur, tenzij anders bepaald op de aanrekening/factuur of in de dienst- specifieke voorwaarden. Indien de Klant voor een domiciliëringsopdracht gekozen heeft, dan zal Proximus deze op dag 10 na datum op de aanrekening/factuur aanbieden bij de bank.

3.5 De betaling zal vrij zijn van enige schuldvergelijking, zonder dat deze bepaling een inbreuk kan uitmaken van artikel VI.83.16 van de WER.

3.6 In geval van niet-betaling van een bedrag op de vervaldag stuurt Proximus een herinnering naar de Klant. De eerste, de tweede en de vierde herinneringen zijn gratis. De derde en de vijfde herinneringen geven aanleiding tot het aanrekenen van administratieve kosten van € 10 per herinnering. Na het verzenden van 3 herinneringen, kan Proximus de dienst beperken tot een minimumdienst na een schriftelijk waarschuwingsbericht. Bij aanhoudende niet betaalde facturen, zal Proximus overgaan tot de volledige onderbreking van de dienst.
Elke op de vervaldag onbetaalde en onbetwiste aanrekening of factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest op het verschuldigde bedrag, berekend op dag-basis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen. Wanneer Proximus de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van € 60 in rekening worden gebracht, naast de verhaalbaarheid ten laste van de Klant van alle uitgevoerde deurwaarder- en gerechtelijke kosten noodzakelijk n.a.v. de wanbetaling of late betaling.

Indien de Klant die zijn aansluiting gebruikt voor niet-professionele doeleinden een vordering heeft tegenover Proximus, heeft de Klant recht op datzelfde bedrag ingeval Proximus in gebreke zou blijven opdracht tot terugbetaling te geven ten gevolge van de gerechtvaardigde vraag om terugbetaling ingediend door de Klant.

3.7 De aanrekening of factuur wordt door Proximus geldig verzonden naar de Klant, respectievelijk per e-mail en per sms.. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan Proximus (Postbus 10008, 3570 Alken), binnen de 30 kalenderdagen na datum op de aanrekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de aanrekening of factuur en wordt het betreffende bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Proximus onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling voor zover domiciliëring van toepassing is). Dit kan via mijn.scarlet.be.

3.8 In geval van betwisting van de hoeveelheden toegepast bij de prijsberekening, gelden de door Proximus gehanteerde gegevens, meetwijzen, en berekeningswijzen als afdoend bewijs en dit tot bewijs van het tegendeel door de Klant.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Proximus heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen. De wijzigingen worden met alle aangewezen middelen (bv per post, e-mail, op de factuur) aan de Klant bekend gemaakt uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan. De Klant heeft het recht om zonder kosten de Overeenkomst op te zeggen uiterlijk 3 maanden na de kennisgeving indien hij deze wijzigingen niet aanvaardt, behalve wanneer deze wijzigingen :

 • uitsluitend in het voordeel van de klant zijn;
 • van strikt administratieve aard zijn en hebben geen negatieve gevolgen hebben voor de Klant;
 • rechtstreeks worden opgelegd door of krachtens wetgeving of
 • betrekking hebben op een aan de index van de consumptieprijzen gerelateerde stijging als bedoeld in artikel 4.2.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd dienen de nog verschuldigde bedragen ten laatste op datum van de beëindiging betaald te zijn.

4.2 Proximus mag haar prijzen eenmaal per jaar herzien en aanpassen op basis van de index van de consumptieprijzen.

4.3 Indien Proximus beslist om de levering van een Dienst stop te zetten, zal zij de Klant minstens drie maanden op voorhand verwittigen. Proximus zal niet verplicht zijn om de Klant enige schadevergoeding te betalen.

Artikel 5: Duurtijd – Beëindiging door de Klant

5.1 De Overeenkomst is gesloten de dag van de aanvaarding van de aanvraag geregistreerd door Proximus en treedt in werking de dag van de activatie van de Dienst bij de Klant.

De Klant zal daartoe een bevestigingsdocument ontvangen dat op zijn minst zijn naam en adres, het adres van de aansluiting, het oproepnummer van de aansluiting en de prestaties die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, vermeldt.

5.2 De Klant kan een Overeenkomst schriftelijk opzeggen op ieder moment. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Proximus in de mate van het mogelijke trachten om de datum van beëindiging die gevraagd wordt door de Klant in haar beëindigingsbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Proximus stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden op basis van een vooropzeg van 30 dagen.

5.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren (e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Proximus, Postbus 10008, B-3570 ALKEN. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

5.4 Indien Proximus niet met zekerheid kan vaststellen wie de Klant is die om beëindiging verzoekt, behoudt Proximus zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen alvorens tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan.

5.5 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve deactivering van de dienst, zal Proximus een eindafrekening maken, eventueel rekening houdend met de administratieve kost voor de vroegtijdige opzeg, alsook met eventuele variabele kosten van de laatste periode.

Artikel 6: Zekerheidsstelling

Proximus behoudt zich het recht voor om van de Klant een zekerheidsstelling te eisen die niet hoger mag zijn dan 20% van de waarde van de Overeenkomst, in de volgende gevallen: indien de Klant onbetaalde opeisbare schulden heeft bij Proximus, indien Proximus een uitzonderlijke toename van het verbruik van de Klant vaststelt of wanneer de inlichtingen die de Klant heeft verstrekt onvolledig zijn of de controles hierop het rechtvaardigen. Onder de waarde van de Overeenkomst dient te worden verstaan: de totale som die volgens de Overeenkomst door de Klant aan Proximus verschuldigd is of zou zijn gedurende een opeenvolgende periode van 12 maanden en dit bij normale uitvoering van de Overeenkomst. Deze zekerheidsstelling wordt aan de Klant terugbetaald, verhoogd met de wettelijke intresten wanneer de situatie van de Klant rechtgezet wordt of op het einde van de Overeenkomst.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Hoewel Proximus inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, geeft Proximus geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert Proximus geen minimumniveau van kwaliteit van de Dienst en dienen de verplichtingen van Proximus te worden gekwalificeerd als middelenverbintenissen. In het algemeen kan Proximus slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout (met name een inbreuk op haar wezenlijke verplichtingen) in hoofde van Proximus of die van haar medewerkers.

7.2 Onverminderd de bepalingen vermeld in de volgende paragrafen kan Proximus tegenover de Klant enkel verantwoordelijk zijn voor de fouten begaan bij het leveren van de Dienst. In het algemeen is Proximus niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, noch voor de facturatie ervan wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk is via haar netwerk, noch voor de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van gesprekken of berichten. Ook niet voor diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk.

Proximus is niet aansprakelijk bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar medewerkers zijn betrokken), pandemie, overstromingen, langdurige vorst, brand, onweer of daden van derden.

7.3 In geen geval kan Proximus, met inbegrip van haar medewerkers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

 1. de keuze, het gebruik en de door de Klant bekomen resultaten m.b.t. de Dienst;
 2. de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of Aansluiting, eventuele laattijdige Aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst;
 3. kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren;
 4. een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen;
 5. -alle mogelijke schade met betrekking tot informatie, computerbestanden of data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst door de Klant. Proximus kan aansprakelijk worden gesteld als de Klant overlijdt of lichamelijke schade lijdt ten gevolge van een fout of een nalatigheid van Proximus. De bepalingen voorzien in artikel 7.6 zijn in dit geval niet van toepassing.

7.4 Proximus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Proximus op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

7.5 De Klant zal Proximus vrijwaren van alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de Klant.

7.6 In alle gevallen waarin Proximus op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 7.1 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Proximus beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen:

 • 2.500 EURO of
 • vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Proximus werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Proximus.

7.7 Alleen de Klant is aansprakelijk tegenover Proximus voor het gebruik van de aansluiting.
De Dienst maakt het voor de Klant mogelijk te communiceren met de hulpdiensten door de overeenstemmende nummers van de hulpdiensten te vormen. De Klant dient ervoor te zorgen dat de oproepen naar de hulpdiensten gebeuren via een lijn waarvan het fysieke adres overeenstemt met het reële adres van de oproeper. Zo niet, kan Proximus de oproeper niet correct lokaliseren en kan zij geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch voor het sturen van de hulpdiensten naar een verkeerd adres, noch voor de daaruit voortvloeiende directe en/of indirecte schade.

7.8 Proximus publiceert op haar website informatie over de ingestelde procedures om het verkeer te meten en te sturen, om te voorkomen dat een netwerkaansluiting wordt verzadigd of oververzadigd, en over de wijze waarop deze procedures gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Deze informatie kan teruggevonden worden op www.scarlet.be/nl/wettelijke-vermeldingen-voorwaarden/verkeer.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die een Partij lijdt als de andere Partij zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert ten gevolge van een situatie van overmacht.

8.2 Met overmacht worden gelijkgesteld: onvoorziene omstandigheden die van die aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere Partij kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel exhaustief is: stakingen, bedrijfsblokkades, epidemies, pandemies contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Proximus, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

Artikel 9: Overdracht -onderaanneming

9.1 Geen Partij mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming kan niet op onredelijke wijze geweigerd worden en is niet vereist in geval van een overdracht aan een gelieerde onderneming of in geval van samensmelting of reorganisatie van de overdragende Partij.

9.2 Proximus behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst zonder zich te onttrekken aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst door Proximus

10.1 Proximus heeft in onderstaande gevallen, het recht de Overeenkomst te schorsen (en dus de levering van de Dienst te onderbreken), na het opsturen van een ingebrekestelling waaraan geen gunstig gevolg werd gegeven:

 • bij niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag;
 • in geval van niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele verplichting;
 • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken;
 • in geval van uitzonderlijke toename van het verbruik van de Klant. Tot reactivatie kan worden overgegaan indien de Klant binnen een door Proximus gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor re-activatie heeft voldaan.

10.2 Proximus heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling:

 • ingeval de fouten vermeld in artikel 10.1 aanhouden;
 • indien de zekerheidsstelling conform artikel 6 niet op de door Proximus vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van vereffening of ontbinding door de Klant;
 • indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt;
 • in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant;
 • in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht;

10.3 In elk geval kan Proximus de Overeenkomst van onbepaalde duur op elk moment en zonder vergoeding schriftelijk opzeggen, met een opzeggingstermijn van drie maanden.

Artikel 11: Easy switch

11.1 Een klant die één of meerdere Proximus-diensten naar een andere operator wenst te migreren, kan zich richten tot deze andere operator binnen de Easy Switch regelgeving. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding van de Klant, zal de andere operator namens de Klant de nodige stappen ondernemen bij Proximus. Proximus zal de migratie echter weigeren indien de operator naar wie de Klant de Dienst wenst te migreren, de wettelijke procedure voor de migratie niet naleeft.

11.2 De migratie van de Dienst resulteert in de beëindiging van de Overeenkomst inzake de betreffende Diensten en de verwijdering van alle bijkomende of optionele diensten die daarmee verband houden. De migratie ontslaat de Klant echter niet van de verplichting om zijn verplichtingen op grond van zijn Overeenkomst na te komen.

11.3 Indien de migratieprocedure langer duurt dan in de regelgeving is voorzien, kan de Klant een schadevergoeding eisen bij zijn nieuwe operator.

11.4 Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering, laattijdige of incorrecte uitvoering van de migratieprocedure om een reden die afhankelijk is van de vorige operator of van de Klant zelf. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een valse, onjuiste of onleesbare aanvraag.

Artikel 12: Nummeroverdraagbaarheid

12.1 De Klant kan de overdracht van zijn nummer naar een andere operator vragen door contact op te nemen met deze laatste. De nieuwe operator zal in naam van de Klant bij Proximus de nodige stappen ondernemen met betrekking tot de overdracht van het nummer en het einde van de contractuele relatie tussen de Klant en Proximus.

12.2 De diensten waarvan de Klant gebruik maakte bij Proximus, worden niet overgedragen. Proximus kan de Klanten die hun nummers naar Proximus overdragen ook niet garanderen dat Proximus hen de diensten kan aanbieden waarvan ze vroeger gebruik maakten. Tijdens de overdracht zal de Dienst gedurende enige tijd niet beschikbaar zijn.

12.3 Proximus weigert echter de nummeroverdracht:

 • indien de operator aan wie de Klant zijn nummer wenst over te dragen de wettelijke procedure voor nummeroverdracht niet naleeft;
 • in geval van bewezen of vermoedelijke fraude van de Klant of een derde;
 • in geval van overdracht van een vast telefoonnummer, indien de Klant vraagt om zijn nummer over te dragen naar een andere telefoonzone.

12.4 Alleen nummers die niet gedeactiveerd zijn, kunnen worden overgedragen.

12.5 Het overdragen van het nummer resulteert in de beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot dit nummer, volgens de voorwaarden die in deze Algemene voorwaarden zijn opgenomen.

12.6 Proximus zal alles in het werk stellen om de nummeroverdracht tot een goed einde te brengen. Er kunnen echter technische redenen zijn die de uitvoering van de overdracht verhinderen.

12.7 Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering, laattijdige of incorrecte uitvoering van de migratieprocedure om een reden die afhankelijk is van de vorige operator of van de Klant zelf. Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een valse, onjuiste of onleesbare aanvraag.

Artikel 13: Bescherming van persoonsgegevens

13.1 Proximus verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar Klanten (en eventueel hun medegebruikers en eindgebruikers) zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de Proximus producten en -diensten, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. Proximus treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde Diensten;
 • de administratie en het beheer van de relatie met de Klant;
 • klantprofilering en het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor de producten en diensten aangeboden door Proximus, tenzij de Klant zich hiertegen verzet;
 • verbetering en ontwikkeling van de Proximus diensten en -producten en netwerkinfrastructuur;
 • de terbeschikkingstelling aan de inlichtingendienst en de telefoongidsen.

De bestanden van Proximus kunnen toegankelijk zijn voor derden die werken in naam van of voor rekening van Proximus.
In de gevallen bij wet bepaald zal Proximus klantgegevens meedelen op vraag van de bevoegde overheidsdiensten.

De Klant heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen.
Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Proximus, de finaliteiten van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die we hanteren, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacy-keuze kan maken, verwijst Proximus naar haar privacy-beleid dat beschikbaar is op scarlet.be/nl/privacy.

De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met Proximus hebben opgezegd, kunnen door Proximus worden gebruikt om deze te informeren over de producten en diensten van Proximus, tenzij de Klant zich daartegen heeft verzet.

13.2 De Klant verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en toegangscode te bewaken en die niet aan een derde partij mee te delen. Elk gebruik van de identificatie-elementen zal plaatsvinden onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, moet de Klant of zijn wachtwoord wijzigen met behulp van de middelen van Proximus, of Proximus zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Deze communicatie moet worden bevestigd per aangetekend schrijven. De aansprakelijkheid van de Klant wordt pas opgeheven op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van deze brief van Proximus.

13.3 Proximus wil de aandacht van de Klant vestigen op het feit dat de wet op de elektronische handel vereist, dat elke internetserviceprovider de klachten die laatstgenoemde zou ontvangen met betrekking tot zijn klanten, aan de rechtbanken meedeelt.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Proximus kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle door Proximus desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Dienst te gebruiken. Proximus en haar eventuele licentiegevers behouden te allen tijde alle rechten, copyright, eigendomsrechten, zowel intellectuele, industriële als andere, en belangen in en met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarmee verband houden.

14.2 Het is de Klant niet toegestaan de software en daarbij horende (gebruikers)documentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale back-up- doeleinden. Bij het maken van back-up-kopijen zal de Klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

14.3 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden.

14.4 Door het gebruik van deze software aanvaardt de Klant de specifieke voorwaarden van de licenties die er betrekking op hebben.

Artikel 15: Klachten

Klachten of betwistingen met betrekking tot de door Proximus geleverde diensten dienen steeds binnen de 30 kalenderdagen na levering door Proximus (in het geval van goederen) en 10 werkdagen na Aansluiting door Proximus (in het geval van diensten), schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Proximus. Bij gebreke aan betwisting aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de geleverde diensten en producten. Daarbij door de Klant opgelopen schade die niet binnen diezelfde termijn ter kennis van Proximus is gebracht, komt nooit voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen vaststellen.

Artikel 16: Ombudsdienst voor Telecommunicatie

16.1 In geval van klachten of proceduregeschillen die de Klant niet rechtstreeks met Proximus kan oplossen, kan de Klant zich steeds richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Bruxelles (tel 02/223 09 09), waarmee Proximus een overeenkomst heeft gesloten, zoals wettelijk voorgeschreven.
Deze dienst zal optreden als bemiddelaar en werkt volledig onafhankelijk van Proximus.

16.2 De Klant kan zich naar keuze wenden tot de Franstalige of de Nederlandstalige ombudsman. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard. Niettemin kan de Klant zich mondeling tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie wenden teneinde zo goed mogelijk voorgelicht te worden over zijn belangen.

16.3 Klachten zijn enkel ontvankelijk indien de Klant kan aantonen dat hij eerst bij Proximus stappen heeft ondernomen.

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kan weigeren een klacht te behandelen wanneer deze laatste betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht hebben voorgedaan. Het onderzoek van een klacht eindigt wanneer deze aan een rechtbank wordt voorgelegd.

Artikel 17: Onontvankelijkheid -toepasselijk recht -bevoegdheid

17.1 Elke betwisting betreffende de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

17.2 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken.

17.3 De Klant erkent dat de e-mail en chat communicatie tussen hem en Proximus de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.