Specifieke Voorwaarden voor de Dienst “Proximus TV”

(versie 01/10/2022)

Deze Specifieke Voorwaarden wijken af van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Dienst “Proximus TV”. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Dienst “Proximus TV” waarvan deze Specifieke Voorwaarden niet afwijken, blijven van toepassing.

Artikel 1: Aanspreekpunt en dienst na verkoop

De Klant dient zich voor al zijn vragen en problemen betreffende de Dienst “Proximus TV”, de levering, de betalingen, enz... te wenden tot de klantendienst via het contactformulier of telefonisch op het nummer 02 275 27 27.

Artikel 2: Decoder

Proximus biedt de mogelijkheid om de Decoder te huren voor zover de voorraad strekt en overeenkomstig artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden van Proximus TV. Afhankelijk van het aanbod, kan de installatie van de Decoder gebeuren door de Klant zelf of door een door Proximus aangeduide installateur. Wanneer de partijen overeenkomen dat de installatie door een installateur zal worden uitgevoerd, dan leggen zij in onderlinge overeenstemming een afspraak vast. Proximus is niet aansprakelijk voor de schade die (soms onvermijdelijk) aan een goed wordt toegebracht wanneer zij werken uitvoert/laat uitvoeren die nodig zijn voor het installeren of het wegnemen van een Decoder. De Klant is verplicht om de Decoder tijdig, via een door Proximus aangeduid verkooppunt, naar Proximus terug te sturen in zijn oorspronkelijke staat, afgezien van de normale slijtage, en dat ten laatste binnen de maand volgend op het einde van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging.

Artikel 3: Prijzen - Betalingsvoorwaarden - Wijzigingen

3.1 Betalingsberichten of aanrekeningen / facturen die onbetaald blijven op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met de wettelijke interest op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen.