Algemene voorwaarden - dienst Proximus TV

(versie 01/10/2022)

"Proximus Pickx TV voor Scarlet" is een dienst van Proximus NV die zich op vlak van functionaliteit en inhoud onderscheidt van de Proximus Pickx TV-dienst.

Voor de dienst "Proximus Pickx TV voor Scarlet", hierna "de tv-dienst" genoemd, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en de "Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Proximus-diensten".

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden voor de Dienst “Proximus TV” en de Algemene Voorwaarden van de Scarlet producten, hebben de Algemene Voorwaarden voor de tv-dienst voorrang.

De "Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Proximus-diensten” zijn echter slechts van toepassing voor zover de Overeenkomst tussen de Klant en Proximus m.b.t. de Scarlet producten niet anders bepaalt.

Article 1: Specifieke rechten en plichten van Proximus

1.1 Proximus biedt de Klant een Dienst televisie en radio aan die het hem mogelijk maakt auditieve, visuele of audiovisuele werken te bekijken en te beluisteren (hierna genoemd “Content”), alsook gebruik te maken van Interactieve applicaties (zoals Video op aanvraag, interactieve spellen, wedstrijden, abonnement op bijkomende diensten enz.).

1.2 Proximus stelt alles in het werk om de Dienst zo efficiënt mogelijk te maken. Evenwel wordt de Klant ervoor gewaarschuwd dat het gebruik van de Dienst de snelheid van zijn internetabonnement kan beïnvloeden, en hij aanvaardt dit ongemak.

1.3 Tenzij een andere termijn met de Klant wordt overeengekomen, zal Proximus alles in het werk stellen om de Dienst te activeren binnen een termijn van maximum 5 werkdagen voor een door de Klant

1.4 Proximus kan de Dienst op elk moment, zonder ingebrekestelling, kennisgeving of vergoeding onderbreken wanneer de Klant op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de Dienst, meer bepaald door het plegen of toestaan van piraterij.

Article 2: Specifieke rechten en plichten van de Klant

2.1 De Klant dient de Dienst te gebruiken in besloten familiekring.

2.2 De Klant mag maximum 3 decoders, en in het geval van aansluiting op het glasvezelnetwerk maximum 4 decoders, aansluiten onder voorbehoud van het technisch vermogen (waarvan de beschikbaarheid dient te worden nagevraagd bij Proximus).

Article 3: Aansprakelijkheid van Proximus

3.1 Proximus draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de producten en diensten van derden, noch voor de opvolging of facturatie ervan na verkoop. Proximus heeft geen enkele invloed op de content van derden en biedt bijgevolg geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of wettigheid van deze content.

3.2 De Klant die één van de specifieke abonnementen met betrekking tot sport heeft genomen, erkent dat Proximus niet verantwoordelijk kan zijn voor het afgelasten of het uitstel van een wedstrijd. Indien de afgelaste of uitgestelde wedstrijd door de Klant werd besteld via ‘Pay Per View’, zal Proximus deze bestelling terugbetalen aan de Klant. Indien de afgelaste wedstrijd door de Klant werd besteld als onderdeel van een abonnementsformule (anders dan ‘Pay Per View’), wordt de Klant niet terugbetaald. ‘Pay Per View’ biedt de Klant de mogelijkheid om, in real time, naar een uitzending te kijken door enkel voor de toegang hiervoor te betalen.

Article 4: Regels voor het gebruik van Interactieve applicaties

4.1 Het gebruik van de Interactieve applicaties kan betaalbaar zijn per transactie of per programma. De prijs van de transactie wordt in voorkomend geval op het scherm van de Klant weergegeven voorafgaand aan de transactie en wordt in rekening gebracht op de eerste factuur die volgt op de bestelling.

4.2 Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Interactieve applicaties, gebeurt de levering van de Dienst onmiddellijk na de bestelling. De Klant kan hier dus niet van afzien.

4.3 De Klant erkent en aanvaardt dat de Interactieve applicaties onderworpen kunnen zijn aan bijkomende voorwaarden die door de leveranciers van deze applicaties worden opgelegd.

4.4 Door middel van een aanbevelingsdienst kan de Klant aanbevelingen ontvangen over de Content die hem zou kunnen interesseren. Deze gepersonaliseerde aanbevelingen zijn gebaseerd op de persoonsgegevens van de Klant, die door Proximus worden verwerkt overeenkomstig haar “Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens”, dat kan worden geraadpleegd op www.proximus.be/privacy.

Article 5: Regels voor het gebruik van televisiediensten

De in de tv-gids vermelde gegevens worden geleverd door de televisie- en radiodiensten waarvoor Proximus geen enkele verantwoordelijkheid draagt in geval van onjuistheden of weglatingen.

Article 6: Intellectuele rechten

6.1 De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden in acht te nemen. Hij mag de Content op geen enkele wijze en op geen enkele drager, noch kosteloos noch tegen vergoeding, reproduceren, verspreiden, verhuren, meedelen of ter beschikking stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proximus en van de rechthebbenden. Proximus herinnert de Klant eraan dat piraterij het artistiek werk schaadt en dat elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van content een inbreuk uitmaakt die burgerrechtelijk en strafrechtelijk kan worden vervolgd.

6.2 De Klant verbindt zich ertoe geen eventuele technische maatregelen te omzeilen die de Content beschermen of het gebruik ervan beperken en om alle beperkingen met betrekking tot deze Content die hem zijn meegedeeld te respecteren. De Klant erkent dat bepaalde Content hem ter beschikking wordt gesteld op voorwaarde dat hij hiervan geen opname maakt. Proximus kan de opname van bepaalde Content blokkeren of beperken op verzoek van rechthebbenden.

6.3 LDe Klant vrijwaart Proximus tegen elke klacht of vordering van derden die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik door de Klant van de Dienst of van de Content of uit een door de Overeenkomst niet toegestaan gebruik.

Article 7: Bescherming van persoonsgegevens

7.1 Proximus kan de verzamelde gegevens anonimiseren en samenvoegen met het oog op interne en externe rapportering inzake televisiegedrag.

7.2 De TV-advertenties kunnen, afhankelijk van de keuze van de Klant, worden aangepast aan het profiel van de Klant. Dit profiel is gebaseerd op zijn klantgegevens, d.w.z. zijn administratieve gegevens, alsook op het gebruik dat hij maakt van de Dienst TV of van andere diensten van Proximus. Voor nieuwe Klanten wordt vanaf 25 mei 2018 de toestemming van de Klant gevraagd. Indien de Klant geen gerichte advertenties wenst te zien op Proximus TV, kan hij zijn privacy- instellingen aanpassen via de TV-interface.

7.3 De verzamelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan derden indien zulke overdracht noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo dienen, bij wijze van voorbeeld, de gegevens van de Klant (naam, adres, geboortedatum, aanvangsdatum van het abonnement enz.) te worden meegedeeld aan de belastingdiensten van het Waalse Gewest.