Specifieke Voorwaarden met betrekking tot de Dienst “Scarlet mobile”

Deze Specifieke Voorwaarden zijn van toepassing op de Scarlet mobile-dienst. Ze maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en Proximus, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. Zij vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Proximus gebruikt voor de aanbieding en de werking van de scarlet mobile-dienst.

Simkaart: De kaart (normaal, micro of nano) die in een mobiele telefoon geplaatst moet worden om toegang te krijgen tot de scarlet mobile-dienst en die de Klant identificeert.

Sms (Short Message Service): Verwijst naar de technische mogelijkheid om via een mobiel telefoontoestel korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters te verzenden en te ontvangen.

Mms (Multimedia Messaging Service): Verwijst naar de technische mogelijkheid om via een mobiel telefoontoestel een bericht te versturen dat tekst, beeld en geluid kan bevatten. Om een mms-bericht te kunnen verzenden moet de mobiele telefoon de dienst ondersteunen en de instellingen moeten ingeschakeld worden voor het gebruikte netwerk.

Artikel 2: Scarlet Mobile Dienst

2.1 De scarlet mobile-dienst bevat mobiele telefonie en bijhorende diensten verschaft door Proximus via een abonnementsformule. Deze dienst omvat zowel de communicatie via geluid als via data.

2.2 Afhankelijk van de opties, biedt Proximus de mogelijkheid aan de Klant om oproepen te doen of te ontvangen vanuit een aantal andere landen dan België ("roaming"), of om oproepen te doen vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor roaming-diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar via www.scarlet.be en worden regelmatig aangepast in functie van de akkoorden die Proximus hiertoe sluit met andere operatoren.

Artikel 3: Totstandkoming -duur van de Overeenkomst -activatie

3.1 De Overeenkomst treedt in werking voor onbepaalde duur vanaf de activeringsdatum van de Dienst. Als de simkaart reeds in het verkooppunt werd geactiveerd, is de aankoopdatum ook de activeringsdatum van de scarlet mobile- dienst. Als de simkaart later geactiveerd wordt, is de activeringsdatum van de Dienst de dag waarop de Klant voor het eerst met deze simkaart een oproep doet of ontvangt of een sms verstuurd.

3.2 De Klant kan de Overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Proximus in de mate van het mogelijke proberen om de datum van beëindiging die gevraagd is door de Klant in zijn beëindigingbrief, te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Proximus stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

3.3 Proximus behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant of indien de Klant de door Proximus gevraagde waarborg weigert te betalen. De Klant heeft het recht hiertegen beroep aan te tekenen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Artikel 4: Prijs – facturatie

4.1 Eventuele aansluitingskosten zijn verschuldigd vanaf de indienststelling van de scarlet mobile-dienst. Eventuele abonnementsgelden zijn verschuldigd vanaf de aanvang van de Overeenkomst en zijn maandelijks en na het aflopen van de betreffende periode betaalbaar. Extrakosten, zowel voor de communicatie via geluid als via data, zijn verschuldigd voor alle gevoerde binnenlandse, internationale en roaming-gesprekken die niet inbegrepen zijn in de basisbundel.

4.2 De Klant ontvangt maandelijks een aanrekening/factuur voor de scarlet mobile- dienst.

4.3 De Klant erkent dat de kost van roaming-diensten meerdere maanden na de datum van het leveren ervan kan aangerekend worden, aangezien Proximus hiervoor de informatie van de andere betrokken operatoren dient af te wachten.

Artikel 5 : Levering -installatie -onderhoud -aanpassing

5.1 Proximus is voor de levering van de scarlet mobile-dienst afhankelijk van een derde partij die de noodzakelijke activatie-programmering dient door te voeren. In geen geval kan de laattijdigheid van oplevering van de scarlet mobile-dienst aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Proximus de technische specificaties van de scarlet mobile-dienst aanpassen of wijzigen en/of elk onderdeel van het Netwerk (op basis waarvan Proximus de scarlet mobile-dienst aan de Klant levert) wijzigen of vervangen, zonder dat Proximus hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Proximus zal de Klant naar best vermogen informeren over deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen voor de Klant zoveel mogelijk proberen te beperken.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de scarlet mobile- dienst te vrijwaren, heeft Proximus steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Proximus nodig acht om gebreken in het Netwerk of de scarlet mobile-dienst te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de scarlet mobile-dienst. De Klant zal alle instructies van Proximus in dit verband onmiddellijk opvolgen.

Artikel 6: Garantie - misbruik

6.1 Hoewel Proximus inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, kan de scarlet mobile-dienst niet altijd en overal gewaarborgd worden, aangezien radiosignalen verstoord kunnen worden door externe factoren zoals gebouwen, vegetatie of reliëf, evenals door het gebruikte mobiele telefoontoestel. Proximus kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6.2 Verder kan Proximus niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of het misbruik van de pincode van de Klant 1) ten gevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde, 2) indien de Klant de standaard pincode niet onmiddellijk wijzigde naar een persoonlijke pincode, of 3) indien de Klant de standaard pincode omvormde tot een te eenvoudige persoonlijke pincode (bv. 1234, 5555, ...).

6.3 Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor niet of niet correct doorgegeven vragen tot schorsing van de scarlet mobile-dienst in geval van diefstal van de simkaart en/of het mobiele telefoontoestel.

Artikel 7: Algemeen

7.1 Proximus stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant die beschikbaar is om klachten, problemen met storingen en informatieaanvragen te behandelen. De mogelijkheden om deze Helpdesk te bereiken, staan vermeld op het aanvraagformulier, op de aanrekening/factuur of op www.scarlet.be. Voor verzoeken tot schorsing van de scarlet mobile-dienst, conform artikel 7.3 hieronder, kan de Klant 24/24 en 7/7 terecht op het nummer 02/256.06.06. Proximus zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Alle andere dan bovengenoemde problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Proximus worden opgelost.

7.2 Om misbruik te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn simkaart de standaard pincode om te vormen tot een persoonlijke geheime pincode. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code.

7.3 In geval van verlies of diefstal van de simkaart of van zijn mobiel telefoontoestel blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks- en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de scarlet mobile-dienst telefonisch heeft aangevraagd bij Proximus. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als de rechtmatige bezitter van de gestolen of verloren simkaart of mobiele telefoon. De vraag tot schorsing dient schriftelijk bevestigd te worden uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding, samen met het nummer van het proces- verbaal van de aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie. Tijdens de schorsing blijven eventuele abonnementsgelden verschuldigd.

7.4 Op aanvraag van de Klant bezorgt Proximus een nieuwe simkaart aan de Klant. Proximus verbindt er zich toe haar best te doen om de schorsing van de scarlet mobile- dienst van de Klant, die in het bezit is van een nieuwe simkaart of die de verloren simkaart heeft teruggevonden, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen op te heffen.

7.5 Ten laatste bij Activering, wordt één mobiel telefoonnummer toegekend aan de Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen of te behouden, tenzij hierover een overeenkomst met Proximus bestaat of tenzij de Klant zijn nummer overdraagt van een andere operator naar Proximus. In dit laatste geval kan hij het nummer dat oorspronkelijk door de andere operator was toegekend, behouden. De Klant heeft niet het recht om het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij tussen de Klant en Proximus uitdrukkelijk anders werd overeengekomen of tenzij het nummer van de Klant een nummer is dat werd overgedragen van een andere operator naar Proximus, kan Proximus het nummer van de Klant wijzigen om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal Proximus hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief onverminderd het recht van de Klant op het behoud van zijn nummer in het kader van Mobile Number Portability (MNP).

7.6 Het is de Klant verboden om:

 1. via de scarlet mobile-dienst tekstberichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20) al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een mobiele telefoon, en om
 2. via de scarlet mobile-dienst tekstberichten met commercieel karakter naar derden te sturen.

7.7 De Klant zal de scarlet mobile-dienst slechts gebruiken via een mobiele telefoon die geschikt is voor het Scarlet-Netwerk, en die is goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.-normen.

7.8 Scarlet behoudt zich het recht voor de Overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen in geval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van de scarlet mobile-dienst.

7.9 Overdraagbaarheid van een nummer: De Klant die de overdracht wenst van een Scarlet-oproepnummer naar een andere operator, zal zich tot deze laatste dienen te richten en dit binnen een termijn van maximaal één maand na de beëindiging van de Overeenkomst met Scarlet. In naam van de Klant zal de nieuwe operator de nodige acties bij Proximus ondernemen met betrekking tot de nummeroverdracht en het einde van de contractuele verbintenis tussen de Klant en Proximus. Het overdragen van het nummer naar een andere operator brengt de automatische beëindiging door de Klant van de scarlet mobile- overeenkomst met zich mee. Proximus kan de door de Klant gevraagde nummeroverdracht weigeren (i) indien de operator van waar of naar waar de Klant een nummer wenst over te dragen de wettelijke procedure van de nummeroverdracht niet respecteert of (ii) in geval de Klant of een derde schuldig is aan of verdacht wordt van fraude.

7.10 Normaal gebruik van diensten:

 1. De klant verbindt zich ertoe om redelijk gebruik te maken van roaming-diensten, zoals bedoeld in de Europese verordening.
  Indien Proximus misbruik of afwijkend gebruik van roaming-diensten voor spraak, data, sms of mms zou vaststellen gedurende een periode van vier opeenvolgende maanden, behoudt Proximus zich het recht voor om de Klant daar op alle geschikte manieren (sms, e-mail, brief, telefoon) op te wijzen. In voorkomend geval heeft de klant twee weken de tijd om zijn gebruikspatroon aan te passen en te bewijzen dat het daadwerkelijk om binnenlandse aanwezigheid of binnenlands verbruik gaat. Slaagt hij daar niet in, zal Proximus het recht hebben om de Klant de toeslag aan te rekenen die geldt krachtens de Europese verordening, vanaf de datum van de kennisgeving en tot het gebruik van de Klant niet langer wijst op een risico van misbruik of afwijkend gebruik op basis van een waarnemingsperiode van vier opeenvolgende maanden.
  In de Europese verordening wordt onder “misbruik of afwijkend gebruik van roaming- diensten” het volgende verstaan:
  • Overwegende aanwezigheid en overwegend gebruik van de dienst in andere lidstaten in vergelijking met binnenlandse aanwezigheid en binnenlands gebruik van de dienst in België, of
  • Een lange inactiviteit van een bepaalde simkaart die, overwegend zo niet uitsluitend, gebruikt wordt tijdens het roamen, of
  • Een abonnement en bijbehorend gebruik van verschillende simkaarten door dezelfde Klant tijdens het roamen.
  Verder behoudt Proximus zich, in geval van de georganiseerde doorverkoop van simkaarten aan personen die in de zin van de Europese verordening, noch formeel woonachtig zijn in of duurzame banden hebben met België, het recht voor om onmiddellijk eventuele noodzakelijke maatregelen op te leggen om ervoor te zorgen dat de Overeenkomst nageleefd wordt, met inbegrip van opschorting of beëindiging, onverminderd het recht van Proximus om een schadevergoeding te eisen.
 2. Voorwaarden over het normaal gebruik in het kader van een aanbod “onbeperkt” ("onbeperkt bellen naar scarlet mobile" of "onbeperkt bellen en sms’en" of "onbeperkt sms’en").
  Om optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen aan al onze klanten, is het aanbod “onbeperkt bellen naar scarlet mobile” uitsluitend voorbehouden voor normaal en persoonlijk gebruik. Dit normale gebruik laat de Klant toe om intensief te bellen. Slechts in geval van fraude (bv. bij commercieel gebruik, als callcenter, simbox of het ter beschikkingstellen aan derden), oneerlijk gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met wat verwacht mag worden van een Scarlet-klant zal dit niet mogelijk zijn. Het gebruik zal bijvoorbeeld als frauduleus beschouwd worden in de volgende gevallen:
  • Je belt regelmatig meer dan vijf (5) uren per dag en/of vijfendertig (35) uren per week of tienduizend (10.000) minuten per maand;
  • Je belt geregeld meer dan drie (3) uren ononderbroken of door middel van gesprekken die onmiddellijk worden hernomen na het onderbreken ervan;
  • Je verstuurt regelmatig meer dan 350 sms'jes per dag en/of meer dan 10.000 sms'jes per maand;
  • Je verstuurt veel meer sms'jes dan je ontvangt.

In al deze gevallen behoudt Proximus zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of op te schorten of om de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen.