Specifieke Voorwaarden met betrekking tot de Dienst “scarlet internet”

Deze Specifieke Voorwaarden zijn van toepassing op de scarlet internet-dienst. Ze maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en Proximus, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. Zij vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Activatie: Tijdstip waarop de scarlet internet-dienst actief is. Dit tijdstip is het moment waarop de Klant de installatie door Proximus (of een onderaannemer) aanvaardt door ondertekening van de leverings –of acceptatiebon.

Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Proximus gebruikt voor de aanbieding en de werking van de scarlet internet-dienst.

Toegangsoperator: Operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Proximus).

Locatie: De plaats(en) bij de Klant waar de Klant van de scarlet internet- dienst gebruik wenst te maken.

Scarlet modem: Apparatuur, door Proximus ter beschikking gesteld , die de Klant op de Locatie nodig heeft om van de Scarlet internet-dienst gebruik te kunnen maken.

Artikel 2: scarlet internet-dienst

2.1 Scarlet internet is een dienst van Proximus die ervoor zorgt dat de eigen pc van de Klant, via het telecomnetwerk van de Toegangsoperator, wordt aangesloten op het IP-netwerk van Proximus.

2.2 De Klant beschikt over een dynamisch IP-adres. Proximus zal een dynamisch IP- adres, dat de Klant toegewezen krijgt en dat publiek is, regelmatig wijzigen.

2.3 scarlet internet is een aanbieding voorbehouden voor privé en persoonlijk gebruik door de Klant. scarlet internet mag dus niet voor professioneel gebruik aangewend worden.

2.4 Proximus behoudt zich het recht voor de Overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen in geval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van scarlet internet.

Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de (telefoon)centrales van de Toegangsoperator, die technisch is uitgerust voor de dienst scarlet internet. Omdat de afstand tussen de locatie van de Klant en de publieke telefooncentrale waarop de Klant wordt aangesloten van cruciaal belang is voor het goed functioneren van de dienst zal door Proximus ook een afstandscontrole worden uitgevoerd. Indien de afstand van de locatie van de Klant tot de centrale te groot is om een minimale dienstverlening en kwaliteit te garanderen, zal Proximus de Overeenkomst niet tot stand brengen.

3.2 De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf de datum van Activatie van Scarlet Internet (d.w.z. de hoofddienst). De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Proximus in de mate van het mogelijke trachten om de datum van beëindiging die gevraagd wordt door de Klant in zijn beëindigingsbrief, te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Proximus stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

3.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren (e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Proximus, afdeling administratie. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

3.4 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve stopzetting van de dienst, zal Proximus een eindafrekening maken, rekening houdend met de variabele kosten van de laatste periode, alsook met het eventueel nog verschuldigde deel van het maandelijkse abonnement.

Artikel 4: Prijs – aanrekening

4.1 De prijs voor de scarlet internet-dienst omvat: het vaste maandelijkse bedrag (abonnementsgeld) en afhankelijk van de door de Klant gekozen soort installatie, de installatiekosten. De geldende tarieven zijn de tarieven die Proximus op het moment van aanrekening publiceert via www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.

4.2 Maandelijks ontvangt de Klant van Proximus een aanrekening met een overzicht van de verschuldigde bedragen. De installatiekosten worden aangerekend in de maand die volgt op de installatie. De aanrekeningen worden aangerekend vanaf de Activatie. Alle bedragen dienen betaald te worden binnen 15 dagen na de datum van de aanrekening.

4.3 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Proximus wordt aangerekend op basis van de installatietarieven die op dat moment van kracht zijn.

Artikel 5: Levering -installatie -onderhoud -aanpassing

5.1 Proximus is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van VDSL- aansluitingen afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en kan niet overgaan tot levering van de scarlet internet-dienst zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke VDSL-aansluiting niet levert. De Klant zal evenwel, van zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van de scarlet internet-dienst zal kunnen worden overgegaan. Dit tijdstip is louter informatief en kan in geval van overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Proximus de technische specificaties van de Proximus internet-dienst aanpassen of wijzigen, en/of elk onderdeel van het Netwerk op basis waarvan Proximus deze dienst aan de Klant levert, wijzigen of vervangen, zonder dat Proximus hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Proximus zal de Klant naar best vermogen informeren over deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk trachten te beperken.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de scarlet internet- dienst te vrijwaren, heeft Proximus steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Proximus nodig acht om gebreken in het Netwerk of de scarlet internet-dienst te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de scarlet internet-dienst. De Klant zal alle instructies van Proximus in dit verband onmiddellijk opvolgen.

Artikel 6: Scarlet modem

6.1 De Klant zal Proximus, haar leveranciers en/of elke door haar aangeduide partij op elk tijdstip toegang verlenen tot de locaties waar de Scarlet-modem zich bevindt, onder meer om de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van de scarlet internet-dienst, zoals installatie, wijzigingen, reparaties en/of inspectie van de kabels, lijnen en de Scarlet-modem.

6.2 In de installatie is minstens inbegrepen:

  1. aansluiten van de Scarlet-modem op de aansluiting van de Toegangsoperator,
  2. werkend opleveren van één computer in de nabijheid van de Scarlet-modem,
  3. configuratie van de Scarlet-modem en het draadloos internet.

6.3 Proximus stelt de Scarlet-modem op huurbasis ter beschikking van de Klant, voor zover de beschikbare voorraad het toelaat. Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk en de Scarlet-modem blijft eigendom van Proximus. De modem mag niet worden verkocht, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de Klant, die er op geen enkele wijze over mag beschikken.

6.4 De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik en de bewaring van de Scarlet-modem als een goede huisvader. Hij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van de Scarlet-modem, ongeacht de oorzaak van de schade, behalve indien deze beschadiging, dit verlies, deze diefstal of vernieling te wijten is aan Proximus.

6.5 De Klant dient de Scarlet-modem, in zijn oorspronkelijke staat, afgezien van de normale slijtage, volgens de hem meegedeelde modaliteiten op een hem meegedeelde plaats terug te bezorgen, en dat binnen de maand volgend op het einde van de Overeenkomst, wat ook de oorzaak daarvan is. Indien de teruggave niet binnen deze termijn gebeurt, wordt een bedrag van € 50 aangerekend aan de Klant.

Artikel 7: Garantie

7.1 Hoewel Proximus inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, geeft Proximus geen garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van de scarlet internet-dienst. Zo kunnen bijvoorbeeld tijdelijke onbereikbaarheid of verlaagde capaciteit geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Proximus noch tot het betalen van enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Proximus stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische, administratieve of facturatievragen. De mogelijkheden om deze Helpdesk te bereiken, staan vermeld op het aanvraagformulier, op de aanrekening/factuur of op www.scarlet.be. Proximus zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere dan de boven vermelde problemen, daarbij inbegrepen problemen gerelateerd aan een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Proximus worden opgelost.

8.2 De Klant aanvaardt dat Proximus zich vanop afstand kan verbinden met de modem en/of router van de Klant om onderhoud, configuratie- of monitoring-operaties uit te voeren. Indien nodig dient de Klant aan Proximus-medewerkers toegang te verlenen tot de modem en/of router.

8.3 Ingeval de scarlet internet-dienst wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor spraaktelefonie gebruikt wordt, erkent de Klant op de hoogte te zijn dat de splitters en de modems die gebruikt worden voor de scarlet internet-dienst afhankelijk zijn van het type telefoonlijn (PSTN of ISDN). Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een wijziging van de spraaktelefoniediensten de scarlet internet-dienst op zodanige wijze kan beïnvloeden dat nieuwe apparatuur geplaatst moet worden bij de Klant voor de scarlet internet-dienst.

8.4 De Klant beschikt over e-mailboxen en e-mailadressen met een maximale capaciteit zoals aangegeven op de productwebsite van Proximus. Indien de Klant door zijn gebruik deze capaciteit overschrijdt, of gedurende 3 maanden zijn e-mailbox niet raadpleegt, is Proximus gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, over te gaan tot het verwijderen van e-mails of de e-mailbox met zijn volledige inhoud.

Bijzondere voorwaarden betreffende de scarlet internet-dienst “POCO”

Artikel 1. Elektronische facturatie

Bij het afsluiten van een Overeenkomst scarlet internet POCO dient de Klant aan Proximus een geldig e-mailadres te bezorgen en zich akkoord te verklaren met het feit dat Proximus de betreffende aanrekeningen of facturen en herinneringen via e-mail verstuurt. De elektronische aanrekening of factuur is de enige officiële. De Klant staat zelf in voor het downloaden en bewaren van zijn aanrekeningen/facturen. Proximus houdt aanrekeningen/facturen van de Klant gedurende 2 jaar 12 maanden ter beschikking in de klantzone mijn.scarlet op haar website www.scarlet.be. De Klant engageert zich om zijn e-mails regelmatig te lezen en er zorg voor te dragen dat zijn e-mailbox voldoende capaciteit heeft om e-mails van Proximus te ontvangen. Hij zal ervoor zorgen dat de e-mails van Proximus niet als spam worden beschouwd. De Klant zal Proximus via zijn klantzone mijn.scarlet onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wijziging van zijn e-mailadres. Indien Proximus vaststelt dat zij e-mails niet kan bezorgen, kan Proximus eenzijdig beslissen om de aanrekeningen/facturen en herinneringen opnieuw op papier via de post aan de Klant te bezorgen.

Artikel 2. Domiciliëring

Gefactureerde bedragen worden uitsluitend geint via domiciliëring bij een Belgische bank of een buitenlandse bank die deel uitmaakt van de SEPA-eezone.

Artikel 3. Opschortende voorwaarde

scarlet internet POCO is beschikbaar op voorwaarde dat er geen zware infrastructuurwerken nodig zijn op de lijn (geen SNA). Proximus verbindt zich ertoe de Klant hier zo snel mogelijk van te informeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding door een van beide partijen.

Artikel 4. Opzegging

Indien Proximus tijdens de looptijd van de Overeenkomst vaststelt dat de Klant niet meer aan één of meerdere van de voorwaarden van de artikelen 1 en 2 voldoet, kan Proximus de Overeenkomst beëindigen mits de Klant daar 30 dagen op voorhand van te verwittigen via e-mail en per post. Als de Klant zich binnen deze 30 dagen in regel stelt, zal de opzegging niet plaatsvinden.