Specifieke Voorwaarden met betrekking tot de Dienst “scarlet internet & telefonie”

Deze Specifieke Voorwaarden zijn van toepassing op de vaste dienst “scarlet internet & telefonie. Ze maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en Scarlet, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. Zij vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Activering: Tijdstip waarop de scarlet internet & telefonie-dienst actief is. Indien de Klant de Scarlet-dienst zelf installeert, is dit het moment waarop de Toegangsoperator aan Scarlet meldt dat de Scarlet-dienst geactiveerd kan worden. Dit gebeurt van zodra de Klant de installatie door Scarlet (of een onderaannemer) aanvaardt door ondertekening van de leverings- of acceptatiebon.

CLI: (Calling Line Identity) verwijst naar de identiteit van de lijn zoals die in samenspraak is gedefinieerd door Scarlet en de Klant.

Machtiging voor nummeroverdracht of LoANP: Schriftelijk akkoord van de Klant waarin hij Scarlet machtigt om zijn telefoonnummer(s) over te dragen, ingeval de Klant zijn nummer(s) van de vorige operator wenst te behouden. Deze machtiging impliceert dat het contract van de Klant met de donoroperator voor de telefoondiensten die op betreffend(e) nummer(s) betrekking hebben, wordt geannuleerd.

Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de werking van scarlet internet & telefonie.

PABX (Private Access Branch Exchange): verwijst naar de centrale die eigendom is van de Klant en die gebruikt wordt voor zijn telefoonverkeer.

Modem Scarlet: AApparatuur, door Scarlet ter beschikking gesteld , die de Klant op de Locatie nodig heeft om van scarlet internet & telefonie gebruik te kunnen maken.

Scarlet internet & telefonie: Dienst waarbij Scarlet via het DSL-netwerk een breedband internetverbinding en vaste telefonie aan de Klant levert.

Toegangsoperator: Operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Proximus).

Artikel 2: Scarlet internet & telefonie

2.1 Scarlet internet & telefonie stoelt op drie pijlers die een onlosmakelijke technische eenheid vormen:

 1. Verbinding met het DSL-netwerk van Scarlet (hierna "Connectiviteit" genoemd),
 2. Vaste spraaktelefonie-dienst (hierna "Telefonie" genoemd),
 3. Breedband internetdienst (hierna "Internet" genoemd).

2.2 Scarlet internet & telefonie is een aanbieding voorbehouden voor privé en persoonlijk gebruik door de Klant. Scarlet internet & telefonie mag dus niet voor professioneel gebruik aangewend worden.

2.3 Connectiviteit zorgt ervoor dat de Klant, via het netwerk van de Toegangsoperator (desgevallend koper of Fiber), wordt aangesloten op het DSL- netwerk van Scarlet, waardoor de Klant van scarlet internet & telefonie gebruik kan maken.

2.4 Scarlet internet & telefonie kan enkel geïnstalleerd worden indien het lokaal van de aansluiting bij de Klant aan de volgende voorwaarden voldoet: Binnen hetzelfde lokaal dient een connectiepunt met het LAN beschikbaar te zijn, de telefoonaansluiting van de Klant, stroomvoorziening van 220V binnen een straal van 1 meter van de Scarlet-modem en het aansluitpunt tot de Toegangsoperator. Ingeval deze elementen zich niet in hetzelfde lokaal bevinden, dient de Klant voor de nodige bekabeling te zorgen vooraleer kan overgegaan worden tot de Activering van scarlet internet & telefonie.

Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst

3.1 De Activering van scarlet internet & telefonie kan niet plaatsvinden vooraleer Scarlet de ondertekende LoANP-machtigingen ontvangen heeft, ingeval de Klant zijn nummer(s) wenst te behouden. De aanvaarding door Scarlet bestaat uit een door Scarlet verzonden verwelkomingsbericht (brief of e-mail) aan de Klant.

3.2 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de (telefoon)centrales van de operatoren, die technisch uitgerust is voor scarlet internet & telefonie.

3.3 De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf de datum van Activatie van Scarlet Internet & Telefonie (d.w.z. de hoofddienst). De Klant kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Scarlet in de mate van het mogelijke trachten om de datum van beëindiging die gevraagd wordt door de Klant in zijn beëindigingsbrief, te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Scarlet stuurt de Klant een bevestiging met de precieze einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

3.4 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren (e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Scarlet, afdeling administratie. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

3.5 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve stopzetting van de dienst, zal Scarlet een eindafrekening maken, rekening houdend met de variabele kosten van de laatste periode, alsook met het eventueel nog verschuldigde deel van het maandelijkse abonnement.

3.6 Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant of indien de Klant de door Scarlet gevraagde waarborg weigert te betalen. De Klant heeft het recht hiertegen beroep aan te tekenen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Artikel 4: Prijs – Facturatie

4.1 Voor scarlet internet & telefonie wordt als basis maandelijks abonnementsgeld aangerekend. Per onderdeel worden de aangerekende kosten als volgt opgebouwd: Scarlet internet & telefonie: - Connectiviteit: activeringskosten, de vaste maandelijkse bijdrage (onderdeel van het abonnementsgeld), -Telefonie: de variabele maandelijkse kost (gesprekskosten) voor oproepen naar mobiele nummers, naar het buitenland en naar speciale nummers (077, 090x, ...).

4.2 Voor Scarlet internet & telefonie kunnen aanrekeningen /facturen worden opgemaakt op aanvraag. Scarlet behoudt zich het recht voor de aanrekeningen of facturen aan de Klant te bezorgen per post of per e-mail.

4.3 Het abonnementsgeld wordt maandelijks aangerekend, na afloop van de betreffende periode.De installatiekosten worden aangerekend in de maand die volgt op de installatie. Er wordt aangerekend vanaf de Activering. De gesprekskosten en de verbruikskosten worden maandelijks achteraf aangerekend. Aanrekeningen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na de datum van de aanrekening.

4.4 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Scarlet wordt aangerekend op basis van de dan geldende installatietarieven.

Artikel 5 : Levering - installatie - onderhoud - aanpassing

5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van scarlet internet & telefonie afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en van een derde partij die de installatie en activatie uitvoert. Scarlet kan derhalve niet overgaan tot levering van deze dienst zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke aansluiting niet levert en/of de derde partijen de nodige activiteiten niet volbracht heeft. De Klant zal evenwel, van zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van scarlet internet & telefonie zal kunnen overgegaan worden. Dit tijdstip geldt louter ter informatie en kan in geval van overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische specificaties van scarlet internet & telefonie aanpassen of wijzigen, en/of elk onderdeel van het Netwerk (op basis waarvan scarlet internet & telefonie aan de Klant wordt geleverd) wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best vermogen informeren over deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk proberen te beperken.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van scarlet internet & telefonie te vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of aan scarlet internet & telefonie te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van scarlet internet & telefonie. De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. Scarlet zal steeds trachten de impact van dergelijke onderbrekingen op Scarlet internet & telefonie minimaal te houden en de Klant te informeren.

Artikel 6: Scarlet-modem

6.1 De Klant zal Scarlet, haar leveranciers en/of elke door haar aangeduide partij op elk tijdstip toegang verlenen tot de locaties waar de Scarlet-modem zich bevindt, onder meer om de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van scarlet internet & telefonie, zoals installatie, wijzigingen, reparaties en/of inspectie van de kabels, lijnen en de modem van Scarlet.

6.2 In de installatie door Scarlet (of een onderaannemer) is minstens inbegrepen:

 1. Het aansluiten van de Scarlet-modem op de aansluiting van de Toegangsoperator,
 2. Het werkend opleveren van één computer en 1 telefoontoestel per telefoonlijn in de nabijheid van de Scarlet-modem,
 3. Configuratie van de Scarlet-modem, (Internet, telefonie en draadloos internet)
 4. Uitvoering van de nummeroverdracht(en) voor de vaste lijn, indien van toepassing,
 5. Een korte instructie over de werking van scarlet internet & telefonie.

6.3 Scarlet stelt de Scarlet-modem op huurbasis ter beschikking van de Klant, voor zover de beschikbare voorraad het toelaat. Dit gebruiksrecht is strikt persoonlijk en de Scarlet-modem blijft eigendom van Scarlet. Hij mag niet worden verkocht, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de Klant, die er op geen enkele wijze over mag beschikken.

6.4 De Klant is als enige aansprakelijk voor het gebruik en de bewaring van de Scarlet-modem als een goede huisvader. Hij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van de Scarlet-modem, ongeacht de oorzaak van de schade, behalve indien deze beschadiging, dit verlies, deze diefstal of vernieling te wijten is aan Scarlet.

6.5 De Klant dient de Scarlet-modem in zijn oorspronkelijke staat, afgezien van de normale slijtage volgens de hem meegedeelde modaliteiten op een hem meegedeelde plaats terug te bezorgen, en dat binnen de maand volgend op het einde van de Overeenkomst, wat ook de oorzaak daarvan is. Indien de teruggave niet binnen deze termijn gebeurt, wordt een bedrag van € 50 aangerekend aan de Klant.

Artikel 7: Garantie

Hoewel Scarlet inspanningen levert om een goede dienstverlening te bieden, geeft Scarlet geen garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van scarlet internet & telefonie. De Klant erkent op de hoogte te zijn dat in geval van een elektriciteitspanne op de Locatie, de Scarlet-modem niet meer functioneert, waardoor noch het internet, noch de vaste telefonie zal werken. De geldende tarieven zijn de tarieven die Scarlet op het moment van de aanrekening/factuur publiceert via www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische, administratieve of facturatievragen. De mogelijkheden om deze Helpdesk te bereiken, staan vermeld op het aanvraagformulier of op www.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere dan de boven vermelde problemen, daarbij inbegrepen problemen gerelateerd aan een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost.

8.2 Scarlet behoudt zich het recht voor de Overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen in geval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van scarlet internet & telefonie.

8.3 Onderhoud: De Klant aanvaardt dat Scarlet zich vanop afstand kan verbinden met de modem en/of router van de Klant om onderhoud, configuratie of monitoring- operaties uit te voeren. Indien nodig dient de Klant aan Scarlet-medewerkers toegang te verlenen tot de modem en/of router.

8.4 Ingeval scarlet internet & telefonie geleverd wordt op een telefoonlijn die ook voor vaste spraaktelefonie in het laagfrequentiegedeelte wordt gebruikt (d.i. klassieke telefonie niet geleverd door Scarlet), erkent de Klant op de hoogte te zijn dat een wijziging van de spraaktelefonie in het laagfrequentiegedeelte, scarlet internet & telefonie kan beïnvloeden.

8.5 De Klant is verplicht om uitsluitend erkende eindgebruikersapparatuur te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.6 Ingeval de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet naleeft, heeft Scarlet het recht de dienst scarlet internet & telefonie af te sluiten, maar zal de regelgeving aangaande bereikbaarheid en noodnummers nageleefd worden.

Artikel 9: Scarlet internet & telefonie technische voorwaarden hoofddienst

Telefonie

9.1 Het onderdeel Telefonie van scarlet internet & telefonie omvat toegang tot het PSTN/ISDN-netwerk via een toegangslijn (cfr. Connectiviteit) die door Scarlet wordt geleverd.

9.2 Scarlet zal de Klant telefonie (spraak) leveren naar de verschillende bestemmingen volgens de technische specificaties van de aansluiting en zoals vermeld in de geldende tarieflijsten.

9.3 De Klant erkent ervan op de hoogte te zijn: dat het niet mogelijk is gebruik te maken van de selectie van een operator per oproep en van de preselectie van een operator; dat scarlet internet & telefonie niet geschikt is voor het aansluiten van alarmcentrales, “dial-up”-modems, betaalterminals, telefooncentrales (PABX) en digitale telefoontoestellen; dat scarlet internet & telefonie niet toelaat om te sms'en en te faxen; dat het nummer toegewezen wordt in functie van de nummerzone waar de internetverbinding van de Klant zich bevindt en dat het steeds vanop deze plaats gebruikt dient te worden; dat scarlet internet & telefonie slechts kan werken als de Scarlet-modem aanstaat en als er elektrische stroom voorhanden is.

9.4 De Klant heeft de keuze om:

 1. Zijn huidige nummer naar Scarlet over te dragen, of
 2. Een nieuw nummer van Scarlet toegewezen te krijgen waarop hij bereikt kan worden.

Wanneer de Klant zijn nummer wil behouden, dient hij een LoANP te ondertekenen.

9.5 In geen geval kan Scarlet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet, onvolledig of onjuist vermelden van informatie mbt de Klant in het telefoonboek.

9.6 Op verzoek van de Klant kan Scarlet de toegangslijn (Connectiviteit) laten verplaatsen en/of verhuizen. De Klant vergoedt alle kosten die deze verplaatsing met zich meebrengt.

9.7 Elk geleverd toegewezen circuit krijgt een uniek abonneenummer. Het abonneenummer zal niet wijzigen naar gelang de toegewezen capaciteit of naar gelang de geïnstalleerde apparatuur. Het abonneenummer zal wel wijzigen indien een van de eindpuntlocaties van het circuit wordt gewijzigd.

Internet

9.8 Het onderdeel Internet van scarlet internet & telefonie omvat de aansluiting van het lokale netwerk van de Klant op het IP-netwerk van Scarlet via een toegangslijn (cfr. Connectiviteit) die door Scarlet wordt geleverd.

9.9 De Klant beschikt over een dynamisch IP-adres. Scarlet zal een dynamisch IP- adres, dat de Klant toegewezen krijgt en dat publiek is, regelmatig wijzigen.

9.10 De Klant beschikt over e-mailboxen en e-mailadressen met een maximale capaciteit zoals aangegeven op de Scarlet-productwebsite. Indien de Klant deze capaciteit overschrijdt door zijn gebruik, of gedurende 3 maanden zijn e-mailbox niet raadpleegt, is Scarlet gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, een of meerdere van de volgende acties te ondernemen:

 1. Het verwijderen van e-mails of de e-mailbox met de volledige inhoud,
 2. Schorsing van de service,
 3. Beëindiging van het contract.

Deze maatregelen kunnen genomen worden los van het recht van Scarlet om schadevergoeding te eisen als de daadwerkelijk geleden schade groter is.