Imprimer-

Algemene voorwaarden van Scarlet

(versie 06/2015)

Scarlet is de commerciële benaming van Scarlet Belgium NV, Carlistraat 2 – 1140 Evere, BTW BE 0447.976.484 RPM Brussel

Artikel 1: Definities

Aansluiting: een telefonische of een andere aansluiting die het mogelijk maakt gebruik te maken van de Dienst.

Consument: consument in de zin van artikel I.1.2 van de wetboek van economische recht : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,bedrijfs, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (telkens zowel in zijn hoedanigheid van Consument, als in zijn hoedanigheid van handelaar), met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst: de contractuele relatie tussen de Klant en Scarlet die wordt beheerst door volgende documenten:

 1. aanvraagformulier (papier of on-line)en eventuele bijlagen,
 2. de dienstspecifieke voorwaarden,
 3. de algemene voorwaarden. Afhankelijk van de dienst komt daarbij nog
 4. de acceptable use policy.

Partij(en): Scarlet en/of de Klant. Scarlet is gevestigd aan de Carlistraat 2 te 1140 Evere en is de handelsnaam van Scarlet Belgium NV. Het correspondentie adres van Scarlet is Postbus 10008, B-3570 Alken.

Prijslijst: de prijslist, beschikbaar op de website van Scarlet (www.scarlet.be) vermeldt alle prijzen voor de prestaties van Scarlet.

WER: het Wetboek van economisch recht, boek VI over marktpraktijken en consumentenbescherming.

Artikel 2: Contractuele relatie

2.1 De contractuele relatie tussen de Klant en Scarlet wordt uitsluitend beheerst door de Overeenkomst. Ingeval van tegenstrijdigheid hebben de documenten die de Overeenkomst vormen in de hierna vermelde volgorde voorrang op elkaar: 1. het aanvraagformulier en eventuele bijlagen, 2. de dienstspecifieke voorwaarden, 3. de algemene voorwaarden, 4. de acceptable use policy, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Elk onderdeel maakt integraal deel uit van de Overeenkomst. De dienstspecifieke voorwaarden, de algemene voorwaarden en acceptable use policy zijn consulteerbaar via de website www.scarlet.be

2.2 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen.

2.3 Wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gelden slechts na uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van Scarlet.

2.4 Het niet uitoefenen door Scarlet van één van haar rechten, of een gedeelte hiervan, bepaald in de Overeenkomst, kan nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.

2.5 Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal geïnterpreteerd worden in een betekenis die zo dicht mogelijk aanleunt bij de economische betekenis en het doel van deze bepaling.

2.6 Om geldig te zijn dient een Overeenkomst gesloten door een minderjarige vergezeld te zijn van een schriftelijke toestemming van één van zijn ouders of zijn wettelijke voogd.

Artikel 3: Prijzen – Betalingsvoorwaarden -Wijzigingen

3.1 De prijzen, zoals gespecificeerd in de tarieven of in andere contractuele documenten, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen inzake BTW en/of andere (verkoops) belastingen, (nieuwe) vergoedingen en rechten van welke aard ook, die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen verschuldigd aan Scarlet kan betalen:

 1. via een aan Scarlet gerichte domiciliëringsopdracht bij een Belgische bank, of
 2. via overschrijving.

3.3

 1. De aanrekening gebeurt aan de hand van een elektronische rekening die de Klant per e-mail ontvangt en steeds kan consulteren op mijn.scarlet.be.
 2. De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (bv. igv. BTW nummer), die dan op papier verstuurd zal worden en op mijn.scarlet.be consulteerbaar is.
 3. de rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij deze consulteren op mijn.scarlet.be.

3.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening of 30 dagen na datum factuur tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de dienstspecifieke voorwaarden.

3.5 De betaling zal vrij zijn van enige schuldvergelijking, zonder dat deze bepaling een inbreuk kan uitmaken van artikel VI.83.16 van de WER.

3.6 In geval van niet betaling van een bedrag op de vervaldag stuurt Scarlet een herinnering naar de Klant. De herinneringen geven aanleiding tot facturatie van administratieve kosten (7,5 voor de eerste rappel et 12 € voor de tweede rappel). Elke op de vervaldag onbetaalde en onbetwiste rekening of factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen. Wanneer Scarlet de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van 60 € in rekening worden gebracht, naast de verhaalbaarheid ten laste van de Klant van alle uitgevoerde deurwaarder en gerechterlijke kosten noodzakelijk nav de wanbetaling of late betaling.

Indien de Klant die zijn aansluiting gebruikt voor niet-professionele doeleinden een vordering heeft tegenover Scarlet, heeft de klant recht op datzelfde bedrag ingeval Scarlet in gebreke zou blijven opdracht tot terugbetaling te geven ten gevolge van de gerechtvaardigde vraag om terugbetaling ingediend door de Klant.

3.7 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden respectievelijk naar het e-mail adres en het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan Scarlet, Postbus 100008 3570 Alken binnen de 30 kalender dagen na datum rekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). Dit kan via mijn.scarlet.

3.8 Ingeval van betwisting van de hoeveelheden aangewend bij de prijsberekening gelden de door Scarlet gehanteerde gegevens, meetwijzen, en berekeningswijzen als afdoend bewijs en dit tot bewijs van het tegendeel door de Klant.

3.9 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen. De wijzigingen worden met alle aangewezen middelen (bv per post, fax, e-mail) aan de klant bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de invoegetreding ervan. De Klant heeft het recht om zonder boete de Overeenkomst op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen, indien hij de wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste rekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd dienen de nog verschuldigde bedragen op datum van beëindiging betaald te worden.

3.10 Scarlet mag haar prijzen eenmaal per jaar herzien en aanpassen in de loop van de maand januari, afhankelijk van de index van de consumptieprijzen. In dit geval heeft de Klant het recht zijn Overeenkomst op te zeggen overeenkomstig artikel 3.9.

Artikel 4: Duurtijd – Vroegtijdige beëindiging -Eindafrekening

4.1 De duurtijd van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de dienstspecifieke voorwaarden of het aanvraagformulier. Het contract is gesloten de dag van de aanvaarding van de aanvraag geregistreerd door Scarlet en treedt in werking de dag van de activatie van de Dienst bij de Klant.

De klant zal daartoe een bevestigingsdocument ontvangen dat op zijn minst zijn naam en adres, het adres van de aansluiting, het oproepnummer van deze aansluiting en de prestaties die het voorwerp van het contract uitmaken, vermeldt.

4.2 De Klant kan een Overeenkomst schriftelijk opzeggen op ieder moment, ongeacht of het een Overeenkomst met bepaalde of onbepaalde duur betreft. Indien de Klant zijn Overeenkomst van bepaalde duur binnen de 6 maanden beëindigt, zal er een administratieve kost aangerekend worden die gelijk is aan de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode tot het einde van de looptijd van 6 maanden. Deze vergoeding is niet onderworpen aan BTW. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Scarlet in de mate van het mogelijke trachten de datum van beëindiging gevraagd door de Klant in zijn beëindigingbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken.Scarlet stuurt de Klant een bevestiging met de preciese einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

In geval van vroegtijdige beëdindiging van een Overeenkomst met bepaalde duur kan een bijkomende schadevergoeding aangerekend worden aan de Klant die, gratis of tegen een lagere prijs een product heeft verkregen waarvan de verkrijging gebonden was aan het inschrijven op een abonnement van bepaalde duur. Deze schadevergoeding is gelijk met het resterende bedrag overeenkomstig de aflossingstabel waarin de restwaarde van het eindapparaat gedurende elke maand van de looptijd van de Overeenkomst van bepaalde duur vermeld wordt.

4.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te zijn (fax, e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Scarlet Belgium, Postbus10008, B-3570 ALKEN. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

4.4 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve loskoppeling van de dienst, zal Scarlet een eindafrekening maken, eventueel rekening houdend met de administratieve kost voor de vroegtijdige opzeg, alsook met eventuele variabele kost van de laatste periode.

Artikel 5: Zekerheidsstelling

Scarlet behoudt zich het recht voor van de Klant een zekerheidsstelling te eisen die niet hoger mag zijn dan 20% van de waarde van de Overeenkomst, in volgende gevallen : indien de Klant onbetaalde opeisbare schulden heeft bij Scarlet, indien Scarlet een uitzonderlijke toename van het verbruik van de Klant vaststelt of wanneer de inlichtingen die de Klant heeft verstrekt onvolledig zijn of de controles hierop het rechtvaardigen. Onder waarde van de Overeenkomst dient te worden verstaan de totale som die onder de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet verschuldigd is of zou zijn gedurende een opeenvolgende periode van 12 maanden en dit bij normale uitvoering van de Overeenkomst. Deze zekerheidsstelling wordt aan de Klant terugbetaald verhoogd met de wettelijke interesten wanneer de situatie van de Klant rechtgezet wordt of op het einde van de Overeenkomst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. In het algemeen kan Scarlet slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout (met name een inbreuk op haar wezenlijke verplichtingen) in hoofde van Scarlet of die van haar werknemers.

6.2 Onverminderd de bepalingen vermeld in de volgende paragrafen is Scarlet tegenover de klant alleen verantwoordelijk voor de fouten die zij heeft begaan bij het leveren van de telefoondienst. In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst noch de facturatie ervan wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk noch de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde. Scarlet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gesprekken of berichten. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk.

Scarlet is niet aansprakelijk bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar personeelsleden zijn betrokken), overstromingen, langdurige vorst, brand, onweer of daden van derden.

6.3 In geen geval kan Scarlet, met inbegrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor ondermeer:

 • de keuze, het gebruik en de door de Klant bekomen resultaten m.b.t. de Dienst;
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of Aansluiting, eventuele laattijdige Aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst;
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren;
 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen;-alle mogelijke schade met betrekking tot informatie, computerbestanden of data die kan ontstaan tengevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst;

Scarlet kan aansprakelijk worden gesteld als de klant overlijdt of lichamelijke schade lijdt ten gevolge van een fout of een nalatigheid van Scarlet. De bepalingen voorzien in artikel 6.6 zijn in dit geval niet van toepassing.

6.4 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

6.5 De Klant zal Scarlet vrijwaren tegen alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de Klant.

6.6 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 6.1 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen:

 • 2.500 EURO of
 • vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet.

6.7 Klachten of betwistingen met betrekking tot de door Scarlet geleverde diensten dienen steeds binnen de 30 kalenderdagen na levering door Scarlet ingeval van goederen en 10 werkdagen na Aansluiting door Scarlet ingeval van diensten, per aangetekend schrijven gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Scarlet. Bij gebreke aan betwisting aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de geleverde Diensten en produkten. Schade daarbij opgelopen door de Klant die niet binnen diezelfde termijn ter kennis van Scarlet is gebracht komt nooit voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder had kunnen vaststellen.

6.8 Alleen de Klant is aansprakelijk tegenover Scarlet voor het gebruik van de aansluiting.
De dienst maakt het voor de Klant mogelijk te communiceren met de hulpdiensten door de overeenstemmende nummers van de hulpdiensten te vormen. De Klant dient ervoor te zorgen dat de oproepen naar de hulpdiensten gebeuren via een lijn waarvan het fysieke adres overeenstemt met het reële adres van de oproeper. Zoniet kan Scarlet de oproeper niet correct lokaliseren en kan het geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch voor het sturen van de hulpdiensten naar een verkeerd adres, noch voor de daaruit voortvloeiende directe en/of indirecte schade.

6.9Scarlet publiceert op haar website informatie over de ingestelde procedures om het verkeer te meten en te sturen, om te voorkomen dat een netwerkaansluiting wordt verzadigd of oververzadigd, en over de wijze waarop deze procedures gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. Deze informatie kan teruggevonden worden op www.scarlet.be/nl/wettelijke-vermeldingen-en-voorwaarden/verkeer.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die de andere Partij lijdt als de Partij haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, met uitzondering van verbintenissen tot de betaling van een geldsom, niet uitvoert tengevolge van een situatie van overmacht.

7.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden welke van die aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of oneven-redig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere Partij kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, epidemies, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Scarlet, natuurrampen en wettelijke of administratieve beperkingen.

Artikel 8: Overdracht -onderaanneming

8.1 Geen partij mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming kan niet onredelijkerwijs geweigerd worden en is niet vereist in geval van een overdracht aan een gelieerde onderneming of in geval van samensmelting of reorganisatie van de overdragende partij.

8.2 Scarlet behoudt zich het recht voor onderaannemer(s) te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst zonder zich te bevrijden van zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

9.1 Scarlet heeft het recht de Overeenkomst te schorsen (en dus de levering van de Dienst te onderbreken), na het opsturen van een ingebrekestelling waaraan geen gunstig gevolg werd gegeven, in onderstaande gevallen: -bij niet betaling door de Klant op één enkele vervaldag; -in geval van niet-naleving door de Klant van enige andere contractuele verplichting; -in geval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken; - in geval van uitzonderlijke toename van het verbruik van de Klant. Onder uitzonderlijke toename wordt verstaan o.a. een betalend verbruik van meer dan 100 euro per dag, 200 euro per week en 300 euro per maanden (deze bedragen gelden voor de som van het verbruik van de verschillende diensten van de Klant).Tot herindienststelling kan worden overgegaan indien de Klant binnen een door Scarlet gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

9.2 Scarlet heeft het recht de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden (en dus de levering van de Dienst definitief stop te zetten) zonder enige ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling:

 • ingeval de fouten vermeld in artikel 9.1. zich blijven voortzetten;
 • indien de zekerheidsstelling conform artikel 5 niet op de door Scarlet vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen, of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of in geval van vereffening of ontbinding van de Klant;
 • indien de Klant een uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • in geval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt;
 • in geval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant;
 • in geval van order of bevel van administratieve of rechterlijke macht;

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

10.1 Scarlet verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar Klanten (en eventueel hun medegebruikers en eindgebruikers) zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Klant maakt van de Scarlet producten en -diensten, gegevens over het communicatieverkeer van de Klant, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. Scarlet treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en de levering van de door de Klant gevraagde diensten;
 • de administratie en het beheer van de relatie met de Klant;
 • klantprofilering en het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor de producten en diensten aangeboden door Proximus, tenzij de Klant zich hiertegen verzet;
 • verbetering en ontwikkeling van de Scarlet diensten en -producten en netwerkinfrastructuur;
 • de terbeschikkingstelling van de inlichtingendienst en de telefoongidsen.

De bestanden van Scarlet kunnen toegankelijk zijn voor derden die werken in naam of voor rekening van Scarlet. Scarlet kan klantgegevens delen met Proximus, haar moeder maatschappij, voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor producten en diensten van Proximus, tenzij de Klant zich daartegen verzet.
In de gevallen bij de wet bepaald zal Scarlet klantgegevens meedelen op vraag van de bevoegde overheidsdiensten.

De Klant heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen.
Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Scarlet, de finaliteiten van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die daarbij berokken zijn, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Klant zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacykeuze kan maken, verwijst Scarlet naar haar privacybeleid dat beschikbaar is op scarlet.be/nl/privacy.

De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met Scarlet hebben opgezegd, kunnen door Scarlet worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van Scarlet, tenzij de Klant zich daartegen heeft verzet.

De gegevens met betrekking tot Klanten die hun contract met Scarlet hebben opgezegd, kunnen door Proximus worden gebruikt om hen te informeren over de producten en diensten van Proximus, tenzij de Klant zich daartegen heeft verzet.

10.2 De Klant verbindt zich ertoe om het geheim en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren en deze niet aan een derde partij mee te delen. Elk gebruik van de identificatie-elementen zal plaatsvinden onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de klant. In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, moet de Klant of zijn wachtwoord wijzigen met behulp van de tools van Scarlet, of Scarlet zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Deze communicatie moet worden bevestigd per aangetekend schrijven.De aansprakelijkheid van de klant wordt pas op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van deze brief van Scarlet opgeheven.

10.3 Scarlet wil de aandacht van de Klant vestigen op het feit dat de wet op de elektronische handel vereist dat elke internetserviceprovider de klachten die laatstgenoemde zou ontvangen met betrekking tot zijn cliënten aan de rechtbanken meedeelt.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Scarlet kent de Klant een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve licentie toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle door Scarlet desgevallend geleverde software en de daarbij behorende documentatie met betrekking tot de Dienst te gebruiken. Scarlet en haar eventuele licentiegevers behouden te allen tijde alle rechten, copyright, eigendomsrechten, zowel intellectuele, industriële als andere, en belangen in en met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld, met inbegrip van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die daarmee verband houden.

11.2 Het is de Klant niet toegestaan de software en daarbij behorende (gebruikers)documentatie te kopiëren anders dan ten behoeve van normale back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

11.3 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden.

11.4 Door het gebruik van deze software aanvaardt de Klant de specifieke voorwaarden van de licenties die erop betrekking hebben.

Artikel 12: Ombudsdienst voor Telecommunicatie

In geval van klachten of proceduregeschillen die de klant niet rechtstreeks met Scarlet kan oplossen, kan hij zich steeds richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Bruxelles (tel 02/2230909), waarmee Scarlet een overeenkomst heeft gesloten, zoals wettelijk voorgeschreven. Deze zal optreden als bemiddelaar en werkt volledig onafhankelijk van Scarlet. De klant kan zich naar keuze wenden tot de Franstalige of de Nederlandstalige ombudsman. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard. Niettemin kan de klant zich mondeling tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie wenden teneinde zo goed mogelijk voorgelicht te worden over zijn belangen.Klachten zijn enkel ontvankelijk indien de klant kan aantonen dat hij eerst bij Scarlet stappen heeft ondernomen.

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie kan weigeren een klacht te behandelen wanneer deze laatste betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht hebben voorgedaan. Het onderzoek van een klacht eindigt wanneer deze aan een rechtbank wordt voorgelegd.

Artikel 13: Onontvankelijkheid -toepasselijk recht -bevoegdheid

13.1 Elke betwisting nopens de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

13.2 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken.

13.3 De Klant erkent dat de e-mail en chat communicatie tussen hem en Scarlet de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.