Acceptable use policy

(versie 01/10/2022)

Scarlet is een handelsmerk van Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951, RPR Brussel.

Artikel 1: Algemeen

1.1 De Klant zal het IP-netwerk en de infrastructuur alsook de Dienst van Proximus gebruiken als een 'goede huisvader', dat wil zeggen als een verantwoordelijke persoon en een zorgzame Internetgebruiker. De Klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de acceptable use policy van Proximus, aan de algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die Internetgebruikers hebben ontwikkeld, bekend als “netiquette”, en aan de regels van aanvaardbaar gebruik ("acceptable use policy") die gelden op de netwerken waartoe hij zich toegang verschaft via de Dienst. Proximus onderschrijft de Code of Conduct zoals deze overeengekomen is door de ISPA (Internet Service Providers Association).

1.2 Het IP-netwerk en de infrastructuur alsook de Dienst van Proximus mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden (om een verbinding te maken of) om materiaal te verzenden, ontvangen, gebruiken of hergebruiken...

  • waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, frauduleus of storend is voor andere internetgebruikers;
  • dat inbreuk vormt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen;
  • dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt.

1.3 De Klant is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij raadpleegt, opvraagt of via het Internet doorstuurt. In het algemeen kan Proximus niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de Klant plegen via het IP-netwerk, de infrastructuur of de Dienst van Proximus. Als het IP-netwerk, de infrastructuur of de Dienst van Proximus gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met de Overeenkomst en al haar voorwaarden, daarbij inbegrepen de acceptable use policy, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten. Dan heeft Proximus ook het recht om naar eigen oordeel onmiddellijk en van rechtswege de Dienst op te schorten of te annuleren en de Overeenkomst te beëindigen ten nadele van de Klant zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Proximus of haar leveranciers tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De Klant is aansprakelijk en zal Proximus schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het IP-netwerk, de infrastructuur of de Dienst van Proximus door de Klant of door een derde partij en is tevens verplicht Proximus te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik dat niet conform is aan de acceptable use policy. Deze clausule is eveneens van toepassing indien de Klant met gebruikmaking van de Dienst gegevens verspreidt of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en aanverwante rechten. De Klant vrijwaart Proximus voor elke vordering van derden in dit verband.

1.4 Het wordt erkend dat de Dienst door de Klant gebruikt mag worden voor wereldwijde koppelingen met andere netwerken en de Klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de beleidslijnen voor aanvaardbaar gebruik van deze netwerken.

1.5 De Klant verbindt zich tot het naleven van de Internetprotocollen en - standaarden.

1.6 Elke applicatie/software die het IP-netwerk, de infrastructuur of de Dienst van Proximus overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het IP-netwerk, de infrastructuur of de Dienst van Proximus en is verboden. Inbreuken hierop kunnen leiden tot de maatregelen vermeld onder artikel 1.3 hierboven.

1.7 De IP-adressen worden door Proximus toegekend, overeenkomstig de regels van RIPE (https://www.ripe.net).

Artikel 2: Verbod van misbruik

2.1 Het is verboden het IP-netwerk, de infrastructuur of de Dienst van Proximus te gebruiken voor elke actie die leidt tot

  • de illegale toegang of toegang zonder toestemming tot de gegevens van geconnecteerde netwerken;
  • de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk, de infrastructuur en de Dienst van Proximus of het in het gedrang brengen van het gebruik of de prestatiecapaciteit voor de andere Klanten;
  • het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid;
  • het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere Klanten of gebruikers van het netwerk in het bijzonder.

2.2 De Klant erkent dat Proximus niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende websites geplaatste informatie te controleren. De Klant is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van zijn site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van hyperlinks naar andere sites. De Klant vrijwaart Proximus voor elke vordering en schade dienaangaande van derden.

Artikel 3: Gebruik

3.1 De "Gebruikersnaam" (d.i. de identificatiecode van de Klant) en het "Paswoord" (d.i. het geheime paswoord nodig om toegang te krijgen tot de Dienst) die nodig zijn om de Klant te verbinden met het Internet, zullen worden geleverd door Proximus. Proximus is niet aansprakelijk voor het beheer van het Paswoord. De Klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn Paswoord en Gebruikersnaam te bewaken. Het Paswoord en de Gebruikersnaam zijn persoonlijk en onoverdraagbaar, en alleen de Klant is en blijft verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

3.2 Proximus kan het Paswoord en de Gebruikersnaam wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van de Dienst, of indien deze ingaan tegen de bewezen rechtmatige belangen van derden.

3.3 De Klant is aansprakelijk voor elk gebruik dat via zijn Aansluiting van de Dienst wordt gemaakt ook indien hij derden de mogelijkheid biedt via zijn Aansluiting van de Dienst gebruik te maken, in welk geval de Klant ervoor instaat dat deze derden de Overeenkomst kennen en eerbiedigen.

3.4 Het is de Klant niet toegestaan om op enige wijze de beschikbaarheid of het gebruik van de Dienst voor andere gebruikers te hinderen of op een nadelige wijze te beïnvloeden.

3.5 De Klant is verplicht de in voege zijnde wetgeving te respecteren wanneer hij gegevens doorstuurt via de Dienst.

3.6 De Klant zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van Proximus en haar leveranciers, of tegenover enig ander systeem.

3.7 De Klant zal steeds op de voorgeschreven wijze uitloggen. Kosten of schade ten gevolge van onoordeelkundig uitloggen komen geheel voor rekening van de Klant.

3.8 De Klant erkent dat de e-mail-communicatie tussen hem en Proximus de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit.

3.9 Indien de Klant door zijn gebruik de capaciteit van de mailboxoverschrijdt, is Proximus gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, e-mails of de mailbox met de volledige inhoud ervan te verwijderen.

3.10 Proximus is niet aansprakelijk voor om het even welk nadelig gevolg dat de Klant ondervindt, voortvloeiend uit het bezoek aan bepaalde websites zoals goksites, sekssites, e.a.

In het bijzonder is Proximus niet aansprakelijk voor verbindingen met het Internet die de Klant al dan niet bewust zou maken via 0903-, 0907-, 0909- lijnen, zonder dat deze lijst exhaustief is.

Artikel 4: Elektronische communicatie

4.1 Het is de Klant verboden e-mailberichten te verzenden naar personen die deze niet wensen te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om grote aantallen ongevraagde e-mailberichten, van welke aard dan ook, te verzenden, of om dezelfde of gelijkaardige berichten naar grote aantallen nieuwsgroepen te zenden (ook "spam" genoemd). Het is eveneens verboden elektronische post of “newsgroups” te gebruiken op een wijze die duidelijk storend is. Mailrelays op de site van de Klant dienen met alle mogelijke middelen beveiligd te zijn tegen spam en spammers.

4.2 De Klant mag geen kettingbrieven, noch kwaadaardige e-mails, doorsturen of verspreiden.

4.3 Deze regels zijn van toepassing op elk distributiemedium dat gebaseerd is op het Internet en tevens op elke applicatie die gebruik maakt van het Internet (bv. newsgroups, faxachtige documenten via het Internet).

4.4 Het is de Klant verboden om header-informatie te vervalsen. Het is de Klant niet toegestaan om e-mail te vragen van een ander adres dan op het zijne, behalve wanneer de Klant de volledige toestemming heeft van de eigenaar van het desbetreffende adres.

Artikel 5: Storingen

Een storing in de Dienst wordt zo spoedig mogelijk opgeheven door Proximus, voor zover het geen storing in de telefoondienst, in de apparatuur, in de randapparatuur en/of in de programmatuur van de Klant betreft. De rechtstreekse en onrechtstreekse kosten verbonden aan een storing en/of de opheffing ervan zijn voor rekening van de Klant indien de storing een gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de Dienst, of van de apparatuur en/of de programmatuur of van zijn handelen of nalatigheid in strijd met de Overeenkomst.

Artikel 6: Indienen van klachten

Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik -van om het even welke aard - van het netwerk van Proximus, dienen schriftelijk aan Proximus gemeld te worden op haar maatschappelijke zetel, of via e-mail naar abuse@scarlet.be. Meer informatie over de verschillende officiële instanties waar een klacht ingediend kan worden, bevindt zich op www.safeonweb.be/nl/nuttige-links