Imprimer-

Specifieke voorwaarden met betrekking tot de Scarlet Mobile Dienst

Artikel 1: Definities

Netwerk:Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de werking van de Scarlet Mobile Dienst.

SIM-kaart: De kaart (normal, micro of nano) die in een mobiele telefoon moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de Scarlet Mobile Dienst, en die de Klant identificeert.

SMS (Short Message Service): Verwijst naar de technische mogelijkheid om via een gsm korte tekstboodschappen van maximaal 160 karakters te verzenden en te ontvangen.

MMS (Multimedia Messaging Service): Verwijst naar de technische mogelijkheid om via een gsm een bericht te versturen die tekst, beeld en geluid kan bevatten. Om een MMS bericht te kunnen verzenden moet de mobiele telefoon de dienst ondersteunen en de instellingen moeten worden ingesteld voor het gebruikte netwerk.

Artikel 2: Scarlet Mobile Dienst

2.1 De Scarlet Mobile Dienst is een dienst van mobiele telefonie en de bijkomende diensten verschaft door Scarlet, via herlaadkaart (Prepaid) of abonnement. Deze diensten kunnen zowel de communicatie van geluid als van data omvatten.

2.2 Afhankelijk van de opties, biedt Scarlet de mogelijkheid aan de Klant om oproepen te doen vanuit of te ontvangen in een aantal andere landen dan België ("roaming"), of om oproepen te verwezenlijken vanuit België naar een aantal buitenlandse netwerken (internationale oproepen). De lijst van deze landen en de prijzen die worden aangerekend voor deze roaming-diensten en internationale oproepen zijn beschikbaar via www.scarlet.be en worden regelmatig aangepast in functie van de akkoorden die Scarlet hiertoe sluit met andere operatoren.

2.3 De herlaadkaart die vanaf datum 30/11/16 wordt gekocht, wordt slechts geactiveerd indien de Klant zich vooraf correct heeft geïdentificeerd door zijn gegevens op het online formulier van de Scarlet website in te vullen EN zijn kaart op te laden voor tenminste het minimumbedrag via de online elektronische betalingstransactie. De Klant dient een Belgische rekening nummer te hebben en de kredietkaarten worden niet aanvaard. De Klant erkent dat de referentie van de betalingstransactie wordt opgeslagen en dat hij, binnen de 18 maanden die volgen op de betalingstransactie, zich opnieuw zal moeten identificeren. Scarlet heeft het recht om de activatie van de nieuwe herlaadkaart te weigeren, indien zij twijfelt aan de betrouwbaarheid van de identificatiegegevens. Scarlet heeft het recht om deze identificatiewijze op ieder moment te wijzigen of om bijkomende identificatiewijzen ter beschikking te stellen.

2.4 De Klant houder van een herlaadkaart moet zich identificeren telkens wanneer Scarlet het vraagt. Elk verzoek tot identificatie door Scarlet kan gebeuren per SMS, brief of e-mail, afhankelijk van de keuze van Scarlet. Indien de Klant zich niet identificeert, binnen de in het verzoek bepaalde termijn, heeft Scarlet het recht de herlaadkaart te blokkeren. De identificatieplicht geldt niet voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politiediensten of de overheden die werden aangeduid in het toepasselijke Ministeriële Besluit.

2.5 De Klant dient de herlaadkaart zelf te gebruiken en mag deze niet afstaan aan een derde, behalve:

 • aan zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen;
 • aan zijn/haar echtgeno(o)te of een persoon met wie een verklaring van wettelijk samenwonen is afgelegd;
 • aan een persoon van wie de Klant voogd is;
 • aan een natuurlijke persoon die diensten verricht voor de rechtspersoon die de herlaadkaart heeft gekocht, op voorwaarde dat de rechtspersoon een geactualiseerde lijst bewaart aan de hand waarvan het verband tussen de herlaadkaart en de natuurlijke persoon aan wie deze kaart werd toegewezen kan worden vastgesteld. De lijst bevat minstens de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon aan wie de kaart wordt overgemaakt. Deze lijst wordt overgemaakt bij activatie en op vraag van Scarlet;
 • aan een derde die zich vooraf voor deze herlaadkaart heeft geïdentificeerd bij Scarlet;
 • wanneer de herlaadkaart wordt gekocht voor de rekening van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de politiediensten of de overheden die werden aangeduid in het toepasselijke Ministeriële Besluit.

2.6 In geval van desactivering van de herlaadkaart, verliest de Klant het telefoonnummer en het resterende krediet op de kaart.

Artikel 3: Totstandkoming -duur van de Overeenkomst -activatie

3.1 De Overeenkomst treedt in werking voor onbepaalde duur vanaf de activeringsdatum van de diensten. De activeringsdatum van de diensten is de eerste met de simkaart van de Klant verstuurde of ontvangen oproep, als deze simkaart vooraf geactiveerd is. Als de uitgegeven simkaart onmiddellijk in het verkooppunt geactiveerd is, is de aankoopdatum ook de activeringsdatum van de Scarlet Mobile diensten.

3.2 De Klant kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen op ieder moment. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken, zal Scarlet in de mate van het mogelijke trachten de datum van beëindiging gevraagd door de Klant in zijn beëindigingbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken.Scarlet stuurt de Klant een bevestiging met de preciese einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

3.3 Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet voldaan werd aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant. De Klant heeft het recht hiertegen beroep in te stellen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Artikel 4: Prijs – aanrekening

4.1 Eventuele aansluitingskosten zijn verschuldigd vanaf de indienststelling van de Scarlet Mobile Dienst. Eventuele abonnementsgelden zijn verschuldigd vanaf de aanvang van de Overeenkomst en zijn maandelijks en vooraf betaalbaar. Gesprekskosten, zowel voor de communicatie van geluid als van data, zijn verschuldigd voor alle gevoerde binnenlandse, internationale en roaming gesprekken die niet inbegrepen zijn in de eventuele bundels.

4.2 De Klant ontvangt maandelijks een rekening voor de Scarlet Mobile Dienst, uitgezonderd indien de Klant gebruik maakt van een Prepaid formule. Prepaid kaarten kunnen worden herladen via de Scarlet website of bij erkende Scarlet verkooppunten. De aankoop van de Prepaid simkaart geeft recht op een communicatiekrediet voor de Klant, te starten vanaf de activeringsdatum van de diensten, na herlading door de Klant en waarvan de geldigheidsduur aangeduid is in de commerciële documentatie van Scarlet, in overeenstemming met de door de klant gekozen Prepaid simkaart. Het communicatiekrediet is automatisch en onherroepelijk verloren indien het niet tijdens de geldigheidsduur gebruikt wordt. De Klant kan zijn/haar communicatiekrediet herladen via de Scarlet website of door middel van een herlaadvoucher met een vooraf bepaalde waarde waarop een geheime code is vermeld die de Klant toelaat het communicatiekrediet van de simkaart te herladen voor de aangegeven waarde ("Herlaadvoucher"). De Herlaadvoucher heeft een beperkte geldigheidsduur waarvan bij het verstrijken de geheime code wordt gedeactiveerd. De uitgaande oproepen van de Klant, evenals de door hem/haar ontvangen oproepen indien hij/zij zich buiten het Belgische grondgebied bevindt, worden afgetrokken van zijn/haar communicatiekrediet op basis van de toepasselijke tarieven. Als het bedrag van zijn/haar communicatiekrediet opgebruikt is of na het verlopen van de geldigheidsdatum, kan de Klant geen uitgaande communicatie meer maken, behalve noodoproepen en bepaalde nummers gericht op de commerciële dienstverlening, of kan de Klant geen oproepen meer ontvangen wanneer hij/zij zich buiten het Belgische grondgebied bevindt, zolang hij/zij zijn/haar communicatiekrediet niet heeft herladen. Indien de Klant het communicatiekrediet van de simkaart niet binnen de in de commerciële documentatie aangeduide termijn heeft herladen, wordt de Scarlet Mobile overeenkomst van rechtswege beëindigd. Als gevolg daarvan wordt de simkaart automatisch gedeactiveerd, en verliest de Klant elk gebruiksrecht van zijn/haar oproepnummer. Scarlet behoudt zich de mogelijkheid voor om een dergelijk gedeactiveerd nummer aan een andere Klant toe te kennen.

4.3 De Klant erkent dat de kost van roaming-diensten meerdere maanden na de datum van het leveren van de roaming-dienst kan aangerekend worden, vermits Scarlet hiervoor de informatie van de andere betrokken operatoren dient af te wachten.

Artikel 5 : Levering -installatie -onderhoud -aanpassing

5.1 Scarlet is wat betreft de levering van de Scarlet Mobile Dienst afhankelijk van een derde partij die de noodzakelijke activatie programmering dient door te voeren. In geen geval kan de laattijdigheid van oplevering van de Scarlet Mobile Dienst aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische specificaties van de Scarlet Mobile Dienst aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk op basis waarvan Scarlet de Scarlet Mobile Dienst aan de Klant levert wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de Scarlet Mobile Dienst te vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of de Scarlet Mobile Dienst te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Scarlet Mobile Dienst. De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen.

Artikel 6: Garantie -misbruik

6.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, kan de Scarlet Mobile Dienst niet altijd en overal gewaarborgd worden, aangezien de radiosignalen kunnen belemmerd worden door externe factoren zoals gebouwen, vegetatie of reliëf, evenals door de gebruikte mobiele telefoon. Scarlet kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6.2 Verder kan Scarlet niet aansprakelijk gesteld worden in het geval het gebruik of misbruik van de PIN-code van de Klant 1) tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige kennisgeving van deze code aan een derde, 2) indien de Klant de standaard PIN-code niet onmiddellijk omvormde tot een persoonlijke PIN-code, of 3) indien de Klant de standaard PIN-code omvormde tot een eenvoudige persoonlijke PIN-code (bv. 1234, 5555, ...).

6.3 Scarlet kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor niet of niet correct doorgegeven vragen tot schorsing van de Scarlet Mobile Dienst ingeval van diefstal van de SIM-kaart en/of de mobiele telefoon.

Artikel 7: Algemeen

7.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant die beschikbaar is om problemen te behandelen in verband met klachten, storingen of informatieaanvragen. De toegangsmogelijkheden tot deze Helpdesk staan vermeld op het aanvraagformulier, op de rekening of op www.scarlet.be. Voor verzoeken tot schorsing van de Scarlet Mobile Dienst, conform artikel 7.3 hieronder, kan de Klant 24/24 7/7 terecht op het nummer 02/256.06.06. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Alle andere problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de helpdesk van Scarlet worden opgelost.

7.2 Om misbruiken te voorkomen, dient de Klant onmiddellijk bij ontvangst van zijn SIM-kaart de standaard PINcode om te vormen tot een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van deze code.

7.3 In geval van verlies of diefstal van de SIM-kaart of van zijn mobiele telefoon blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gespreks-en andere kosten, totdat de Klant de schorsing van de Scarlet Mobile Dienst telefonisch heeft verzocht via Scarlet. Bij dit verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatig bezitter van de SIM-kaart of mobiele telefoon. Dit verzoek dient schriftelijk bevestigd te worden uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de telefonische melding, samen met het nummer van het proces-verbaal van aangifte van het verlies of de diefstal bij de politie. Tijdens de schorsing blijven eventuele abonnementsgelden verschuldigd. Binnen de 24 uur na de diefstal of het verlies van de herlaadkaart brengt de Klant Scarlet daarvan op de hoogte. Scarlet zal in dat geval de herlaadkaart onmiddellijk blokkeren.

7.4 Op aanvraag van de Klant en mits betaling van de kost ervan bezorgt Scarlet een nieuwe SIM-kaart aan de Klant. Scarlet verbindt er zich toe haar best te doen om de schorsing van de Scarlet Mobile Dienst van de Klant, die in het bezit is van een nieuwe SIM-kaart of die de verloren SIM-kaart heeft teruggevonden, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen op te heffen.

7.5 Ten laatste bij activering, wordt één mobiel telefoonnummer per aansluiting toegekend aan de Klant. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer op te eisen of te houden, tenzij hierover een overeenkomst met Scarlet bestaat of tenzij de Klant zijn nummer overdraagt van een andere mobilofonie operator naar Scarlet, in welk geval hij het nummer dat oorspronkelijk door die andere operator was toegekend, kan behouden. De Klant heeft niet het recht om het nummer achteraf te wijzigen. Tenzij tussen de Klant en Scarlet uitdrukkelijk anders werd overeengekomen of tenzij het nummer van de Klant een nummer is dat werd overgedragen van een andere operator naar Scarlet, kan Scarlet het nummer van de Klant wijzigen om dwingende dienstredenen op voorwaarde dat de Klant hiervan minstens twee (2) maanden op voorhand verwittigd wordt. In geen geval zal Scarlet hiervoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Op het einde van de Overeenkomst verliest de Klant zijn nummer definitief onverminderd het recht van de Klant op het behoud van zijn nummer in het kader van Mobile Number Portability (MNP)

7.6 Het is de Klant verboden om

 1. via de Scarlet Mobile Dienst tekstberichten te sturen naar groepen van meer dan twintig (20), al dan niet vooraf geïdentificeerde gebruikers van een mobiele telefoon en om
 2. via de Scarlet Mobile Dienst naar derden tekstberichten te sturen, die enige commerciële boodschap bevatten of inhouden.

7.7 De Klant zal de Scarlet Mobile Dienst slechts gebruiken via een mobiele telefoon die aangepast is aan het Scarlet Netwerk, en die is goedgekeurd overeenkomstig de E.T.S.I.-normen.

7.8 Scarlet behoudt zich het recht voor de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen ingeval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van de Scarlet Mobile Dienst.

7.9 Overdraagbaarheid van een nummer : De Klant die een overdracht van een Scarlet Oproepnummer wenst naar een andere operator zal zich dienen te richten tot deze laatste. In naam van de Klant zal de nieuwe operator de nodige acties bij Scarlet ondernemen met betrekking tot de nummeroverdracht en het einde van de contractuele verbintenis tussen de Klant en Scarlet. Het overdragen van het nummer naar een andere operator brengt de beëindiging van de Scarlet Mobile overeenkomst met zich mee door de Klant. Scarlet kan de door de Klant gevraagde nummeroverdracht weigeren (i) indien de operator van waar of naar waar de Klant een nummer wenst over te dragen de wettelijke procedure van de nummeroverdracht niet respecteert of (ii) in geval de Klant of een derde schuldig is aan of verdacht is van fraude.

7.10 Normaal gebruik van diensten :

 1. De klant verbindt zich ertoe om redelijk gebruik te maken van de roamingdiensten, in de zin van de Europese verordening.
  Indien Scarlet misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten voor spraak, data, sms of mms zou vaststellen gedurende een periode van vier opeenvolgende maanden, behoudt Scarlet zich het recht voor om de klant daar op alle geschikte manieren (sms, e-mail, mailing, telefoon) op te wijzen. In een dergelijk geval heeft de klant twee weken de tijd om zijn gebruikspatroon aan te passen en te bewijzen dat het daadwerkelijk om binnenlandse aanwezigheid of binnenlands verbruik gaat. Anders zal Scarlet het recht hebben om de klant de toeslag aan te rekenen die geldt krachtens de Europese verordening, volgende dag vanaf de datum van de kennisgeving tot het gebruik van de klant niet langer wijst op een risico van misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten op basis van een waarnemingsperiode van vier opeenvolgende maanden.
  In de Europese verordening wordt onder 'misbruik of afwijkend gebruik van de roamingdiensten' het volgende verstaan:
  • overwegende aanwezigheid en overwegend gebruik van de dienst in andere lidstaten in vergelijking met binnenlandse aanwezigheid en binnenlands gebruik van de dienst in België of
  • een lange inactiviteit van een bepaalde simkaart die overwegend, zo niet uitsluitend, gebruikt wordt tijdens het roamen of
  • een abonnement en bijbehorend gebruik van verschillende simkaarten door dezelfde klant tijdens het roamen.
  Verder behoudt Scarlet zich, in het geval van de georganiseerde doorverkoop van simkaarten aan personen die, in de zin van de Europese verordening, noch formeel woonachtig zijn in of duurzame banden hebben met België, het recht voor om onmiddellijk eventuele noodzakelijke maatregelen op te leggen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst nageleefd wordt, met inbegrip van opschorting of beëindiging, onverminderd het recht van Scarlet om een schadevergoeding te eisen.
 2. Voorwaarden over het normaal gebruik in het kader van een aanbod onbeperkt ("onbeperkt bellen naar Scarlet Mobile" of "onbeperkt bellen en sms’en" of "onbeperkt sms’en").
  Om je optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen, is het aanbod ‘onbeperkt bellen naar Scarlet Mobile’ uitsluitend voorbehouden voor normaal en persoonlijk gebruik. Dit normale gebruik laat je toe om echt intensief te bellen. Slechts in geval van fraude (bijvoorbeeld bij commercieel gebruik, als callcenter, simbox of het terbeschikkingstellen aan derden), oneerlijk gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met wat we mogen verwachten van een scarlet prepaid-klant (bijvoorbeeld het gebruik van een gsm als babyfoon) zal dit niet kunnen worden gerespecteerd. Je gebruik zal bijvoorbeeld worden beschouwd als frauduleus in de volgende gevallen:
  • Je belt regelmatig meer dan vijf (5) uur per dag en/of vijfendertig (35) uur per week of honderdvijfenzestig (165) uur per maand;
  • Je belt geregeld meer dan drie (3) uur ononderbroken of door middel van gesprekken die onmiddellijk worden hernomen na het onderbreken ervan.

In al deze gevallen behoudt Scarlet Belgium NV zich het recht voor om de dienstverlening te beperken of op te schorten of om je contract eenzijdig op te zeggen.

Artikel 8 : Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet

(cfr. Contractuele Relatie)

8.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. (cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen).

8.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen verschuldigd aan Scarlet kan betalen: via

 1. een aan Scarlet gerichte domiciliërings-opdracht bij een Belgische bank, of
 2. overschrijving.

8.3

 1. De aanrekening gebeurt aan de hand van een elektronische rekening die de Klant per e-mail ontvangt en die de Klant steeds kan consulteren op mijn.scarlet.be.
 2. De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (bijvoorbeeld: BTW plichtigen), die dan op papier verstuurd zal worden en op mijn.scarlet.be consulteerbaar is.
 3. De rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij de details steeds consulteren op mijn.scarlet.be.

8.4 In geval van niet betaling van een bedrag op de vervaldag stuurt Scarlet één of meerdere herinneringen naar de Klant. Deze herinneringen geven aanleiding tot facturatie van administratieve kosten (7,5 € voor de eerste rappel et 12 € voor de tweede rappel). Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening of 30 dagen na datum factuur tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de dienst-specifieke voorwaarden.

8.5 Elke op de vervaldag onbetaalde rekening of factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke rente op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen. Wanneer Scarlet de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van 60 € in rekening worden gebracht, naast de verhaalbaarheid ten laste van de Klant van alle door een deurwaarder uitgevoerde stappen, en de gerechtelijke kosten, noodzakelijk als gevolg van de wanbetaling of te late betaling. Indien de Klant, die zijn aansluiting gebruikt voor niet-professionele doeleinden, een vordering heeft tegenover Scarlet, heeft de Klant recht op datzelfde bedrag ingeval Scarlet in gebreke zou blijven om opdracht tot terugbetaling te geven ten gevolge van de vraag om terugbetaling ingediend door de Klant.

8.6 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden respectievelijk naar het e-mail adres en het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan Scarlet Postbus 10008, 3570 Alken binnen de 30 kalender dagen na datum rekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). Dit past de Klant aan in mijn.scarlet.be

8.7 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen. De wijzigingen worden met alle aangewezen middelen (bv. per post, fax, e-mail) aan de Klant bekend gemaakt, uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan. De Klant heeft het recht om zonder boete de Overeenkomst op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging, indien hij de wijzigingen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste rekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen.
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, dienen de nog verschuldigde bedragen op datum van beëindiging betaald te worden. Scarlet mag haar prijzen eenmaal per jaar herzien en aanpassen in de loop van de maand januari, afhankelijk van de index van de consumptieprijzen. In dit geval heeft de Klant het recht zijn Overeenkomst op te zeggen (cfr. Aansprakelijkheid)

8.8 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan -behalve ingeval van opzet of zware fout – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Scarlet.

8.9 Onverminderd de bepalingen vermeld in de volgende paragrafen is Scarlet tegenover de Klant alleen verantwoordelijk voor de fouten die zij heeft begaan bij het leveren van de telefoondienst. In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst noch de facturatie ervan wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk, noch voor de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa. Bij misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde kan Scarlet niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gesprekken of berichten. Scarlet is niet aansprakelijk bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies of sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar personeelsleden zijn betrokken), overstromingen, langdurige vorst, brand, onweer of daden van derden.

8.10 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

8.11 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 8.8 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet.

(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid)

8.12 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken.