Imprimer-

Specifieke voorwaarden met betrekking tot de Scarlet Internet Dienst

Artikel 1: Definities

Activatie: Tijdstip waarop de Scarlet Internet Dienst actief is. Indien de Klant de Scarlet Internet Dienst zelf installeert, valt dit tijdstip op het moment dat de Toegangsoperator aan Scarlet meldt dat de Scarlet Internet Dienst kan geactiveerd worden. Ingeval van installatie door Scarlet (of een onderaannemer) valt dit tijdstip op het moment dat de Klant de installatie aanvaardt door ondertekening van de leverings –of acceptatiebon.

Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de werking van de Scarlet Internet Dienst.

Toegangsoperator: Operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Proximus).

Uitrusting: Duidt de uitrusting aan die nodig is om de Dienst te activeren, met inbegrip van de Software.

Artikel 2: Scarlet Internet Dienst

2.1 Scarlet Internet Dienst is een dienst van Scarlet die ervoor zorgt dat de Personal Computer van de Klant, via het telecomnetwerk van de Toegangsoperator, wordt aangesloten op het IP netwerk van Scarlet.

2.2 De Klant beschikt over een dynamisch IP adres. Bij een dynamisch IP adres zal Scarlet regelmatig dit IP adres dat de Klant toegewezen krijgt en dat publiek is, wijzigen.

2.3 Scarlet Internet is een aanbieding voorbehouden voor prive en persoonlijk gebruik door de Klant. Scarlet Internet mag dus niet voor professioneel gebruik aangewend worden.

2.4 Scarlet behoudt zich het recht voor de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen ingeval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van Scarlet Internet.

Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de (telefoon-)centrales van de Toegangsoperator, die technisch is uitgerust voor de Scarlet Internet Dienst. Omdat de afstand tussen de locatie van de Klant en de publieke telefooncentrale waarop de Klant wordt aangesloten van cruciaal belang is voor het goed functioneren van de dienst zal door Scarlet ook een afstandscontrole worden uitgevoerd. Indien de afstand van de locatie van de Klant tot de centrale te groot is om een minimale dienstverlening en kwaliteit te garanderen, zal Scarlet de Overeenkomst niet tot stand laten komen.

3.2 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 6 maanden vanaf de Activatie en wordt behoudens opzegging door één van de partijen verlengd voor onbepaalde duur. De Klant kan een Overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig beëindigen. Indien de Klant zijn Overeenkomst binnen de 6 maanden beëindigt, zal er een administratieve kost aangerekend worden die gelijk is aan de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode tot het einde van de looptijd van 6 maanden. Deze vergoeding is niet onderworpen aan BTW. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken zal Scarlet in de mate van het mogelijke trachten de datum van beëindiging gevraagd door de Klant in zijn beëindigingbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Scarlet stuurt de Klant een bevestiging met de preciese einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen. In geval van vroegtijdige beëindiging van een Overeenkomst met bepaalde duur kan een bijkomende schadevergoeding aangerekend worden aan de Klant die, gratis of tegen een lagere prijs een product heeft verkregen waarvan de verkrijging gebonden was aan het inschrijven op een abonnement van bepaalde duur. Deze schadevergoeding is gelijk met het resterende bedrag overeenkomstig de aflossingstabel waarin de restwaarde van het eindapparaat gedurende elke maand van de looptijd van de Overeenkomst van bepaalde duur vermeld wordt.

3.3 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te zijn (fax, e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Scarlet Belgium, Postbus10008,B-3570 ALKEN. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

3.4 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve stopzetting van de dienst, zal Scarlet een eindafrekening maken, eventueel rekening houdend met de administratieve kost voor de vroegtijdige opzeg, alsook met eventuele variabele kost van de laatste periode.

Artikel 4: Prijs – aanrekening

4.1 De prijs voor de Scarlet Internet Dienst omvat: het vast maandelijkse bedrag (abonnementsgeld) en afhankelijk van de door de Klant gekozen soort installatie, de installatiekosten. De geldende tarieven zijn diegenen die Scarlet op het moment van aanrekening publiceert via www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.

4.2 Maandelijks ontvangt de Klant van Scarlet een rekening met een overzicht van de verschuldigde bedragen. Het abonnementsgeld wordt maandelijks op voorhand aangerekend. De installatiekosten worden aangerekend in de maand volgend op installatie. Er wordt aangerekend vanaf de Activatie.

4.3 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Scarlet wordt aangerekend op basis van de installatietarieven die op dat moment van kracht zijn.

Artikel 5: Levering -installatie -onderhoud -aanpassing

5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van ADSL aansluitingen afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en kan niet overgaan tot levering van de Scarlet Internet Dienst zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke ADSL-aansluiting niet levert. De Klant zal evenwel, van zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van de Scarlet Internet Dienst zal kunnen worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ten informatieve titel en kan in geval van overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische specificaties van de Scarlet Internet Dienst aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk op basis waarvan Scarlet de Scarlet Internet Dienst aan de Klant levert wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van de Scarlet Internet Dienst te vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of de Scarlet Internet Dienst te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van de Scarlet Internet Dienst. De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen.

Artikel 6: Garantie

6.1 Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van de Scarlet Internet Dienst. Zo kunnen bijvoorbeeld tijdelijke onbereikbaarheid of verlaagde capaciteit geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Scarlet noch tot het betalen van enige schadevergoeding onder welke vorm dan ook.

Artikel 7: Algemeen

7.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische, administratieve of facturatievragen. De toegangsmogelijkheden van deze Helpdesk staan vermeld op het aanvraagformulier, op de rekening of op www.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost.

7.2 De compatibiliteit met de Scarlet Internet Dienst is gegarandeerd voor de modems en randapparatuur die voldoen aan de meest recente standaard (ten titel van voorbeeld op 01.10.2001: ADSL/PSTN: ANSI T1.413 Issue 2; ADSL/ISDN: ETSI TS 101 388 V1.0.0 (1998-6)) en het UNI.

7.3 De Klant aanvaardt dat Scarlet zich op de modem en/of router van de Klant vanop afstand kan verbinden om onderhoud, configuratie of monitoring operaties uit te voeren. Indien nodig dient de Klant aan Scarlet personeel toegang te verlenen op de modem en/of router.

7.4 Ingeval de installatie is uitgevoerd door de Klant zelf (Do-It-Yourself), wordt ingeval de Klant binnen de vijf dagen na de Activatie geen opmerkingen heeft over de werking van de Scarlet Internet Dienst en/of het materiaal, verondersteld dat hij het materiaal in goede staat, zonder defect of fout heeft ontvangen.

7.5 Ingeval de Scarlet Internet Dienst wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor spraaktelefonie gebruikt wordt erkent de Klant op de hoogte te zijn dat de splitters en de modems die gebruikt worden voor de Scarlet Internet Dienst afhankelijk zijn van het type telefoonlijn (PSTN of ISDN). Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een wijziging van de spraaktelefoniediensten de Scarlet Internet Dienst op zodanige wijze kan beïnvloeden dat nieuwe apparatuur geplaatst moet worden bij de Klant voor de Scarlet Internet Dienst.

7.6 De Klant beschikt over e-mailboxen en e-mailadressen met een maximale capaciteit zoals aangegeven op de Scarlet product website. Indien de Klant door zijn gebruik deze capaciteit overschrijdt, of gedurende 3 maand zijn mailbox niet raadpleegt, is Scarlet gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, over te gaan tot het verwijderen van e-mails of de mailbox met de volledige inhoud.

Artikel 8: Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet

(cfr. Contractuele Relatie)

8.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen.

(cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen)

8.2 De Klant kan op het aanvraagformulier de betalingswijze kiezen waarmee hij de bedragen verschuldigd aan Scarlet kan betalen: via

  1. een aan Scarlet gerichte domiciliërings-opdracht bij een Belgische bank, of
  2. via overschrijving.

8.3

  1. De aanrekening gebeurt aan de hand van een electronische rekening die de Klant per email ontvangt en steeds kan consulteren op mijn.scarlet.be.
  2. De Klant kan op het aanvraagformulier aangeven een factuur te willen ontvangen (bv igv. BTW nummer), die dan op papier verstuurd zal worden en op mijn.scarlet.be consulteerbaar is.
  3. de rekeningen en facturen bevatten een overzicht van de aangerekende posten. Wenst de Klant detailinformatie, dan kan hij dit door deze te consulteren op mijn.scarlet.be.

8.4 Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na datum rekening of 30 dagen na datum factuur tenzij anders bepaald op de rekening/factuur of in de dienst-specifieke voorwaarden. Ingeval van betaling via domiciliëringsopdracht of via credit card zal het gefactureerde bedrag geïnd worden binnen 7 dagen na datum rekening/factuur.

8.5 In geval van niet betaling van een bedrag op de vervaldag stuurt Scarlet een herrinering naar de Klant. De herinneringen geven aanleiding tot facturatie van administratieve kosten (7,5 € voor de eerste rappel et 12 € voor de tweede rappel). Elke op de vervaldag onbetaalde rekening of factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke intrest op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragenWanneer Scarlet de inning van de vordering toevertrouwd aan een derde zal t een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van 60 € in rekening worden gebracht,naast de verhaalbaarheid ten laste van de Klant van alle uitgevoerde deurwaarder en gerechterlijke kosten noodzakelijk nav de wanbetaling of late betaling.Indien de Klant die zijn aansluiting gebruikt voor niet-professionele doeleinden een vordering heeft tegenover Scarlet, heeft de klant recht op datzelfde bedrag ingeval Scarlet in gebreke zou blijven opdracht tot terugbetaling te geven ten gevolge van de vraag om terugbetaling ingediend door de Klant.

8.6 De rekening of factuur wordt door Scarlet geldig verzonden respectievelijk naar het e-mail adres en het postadres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan Scarlet, Postbus 10008, 3570 Alken binnen de 30 kalender dagen na datum rekening/factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de rekening of factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). Dit past de Klant aan in mijn.scarlet.be

8.7 Scarlet heeft het recht de kenmerken, de voorwaarden en/of de tarieven van de Overeenkomst en/of de Dienst te wijzigen. De wijzigingen worden met alle aangewezen middelen (bv per post, fax, e-mail) aan de klant bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de invoegetreding ervan. De Klant heeft het recht om zonder boete de Overeenkomst op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen, indien hij de wijzigingenen niet aanvaardt en in geval van tariefverhoging uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op ontvangst van de eerste rekening na de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd dienen de nog verschuldigde bedragen op datum van beëindiging betaald te worden. Scarlet mag haar prijzen eenmaal per jaar herzien en aanpassen in de loop van de maand januari, afhankelijk van de index van de consumptieprijzen.In dit geval heeft de Klant het recht zijn Overeenkomst op te zeggen (cfr. Aansprakelijkheid)

8.8 Hoewel Scarlet inspanningen levert tot een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen enkele garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. In het algemeen kan Scarlet slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout (met name een inbreuk op haar wezenlijke verplichtingen) in hoofde van Scarlet of die van haar werknemers.

8.9 Onverminderd de bepalingen vermeld in de volgende paragrafen is Scarlet tegenover de klant alleen verantwoordelijk voor de fouten die zij heeft begaan bij het leveren van de telefoondienst. In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst noch de facturatie ervan wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk,noch voor de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde. Scarlet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gesprekken of berichten. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk. Scarlet is niet aansprakelijk bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar personeelsleden zijn betrokken), overstromingen, langdurige vorst, brand, onweer of daden van derden.

8.10 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

8.11 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant (zie art. 8.8 hierboven), is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet.

(Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid)

8.12 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken.

Bijzondere voorwaarden betreffende Scarlet Internet POCO

Artikel 1. Elektronische facturatie

Bij het afsluiten van een Overeenkomst Scarlet Internet POCO dient u ons een geldig e-mailadres te bezorgen en verklaart u zich akkoord met het feit dat Scarlet uw facturen en herinneringen via e-mail verstuurt. De elektronische factuur (rekening) is de enige officiële factuur. U staat zelf in voor het downloaden en bewaren van uw facturen. Scarlet houdt uw facturen gedurende 2 jaar ter beschikking in de Klant zone (Mijn.Scarlet) op onze site www.scarlet.be . U engageert zich om uw e-mails regelmatig te lezen en er zorg voor te dragen dat uw mailbox voldoende capaciteit heeft om onze e-mails te ontvangen. U zal ervoor zorgen dat de e-mails van Scarlet niet als spam worden beschouwd. U zal Scarlet via de Klant zone onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wijziging van uw e-mailadres. Indien Scarlet vaststelt dat zij de e-mails niet kan bezorgen, kan Scarlet eenzijdig beslissen om uw facturen en herinneringen opnieuw op papier via de post aan u te bezorgen.

Artikel 2. Domiciliëring

Gefactureerde bedragen worden alleen betaald via automatische incasso via een Belgisch rekeningnummer. vatstelt dat zij de e-mails niet kan bezorgen.

Artikel 3. Opschortende voorwaarde

Scarlet Internet POCO is beschikbaar op voorwaarde dat er geen zware infrastructuurwerken nodig zijn op de lijn (geen SNA). Scarlet verbindt zich ertoe je zo snel mogelijk hiervan te informeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding door beide partijen.

Artikel 4. Opzegging

Indien wij tijdens de looptijd van de Overeenkomst vaststellen dat u niet meer aan één of meerdere van de voorwaarden van de artikelen 1 en 2 voldoet, kunnen wij uw Overeenkomst beëindigen mits u daarvan 30 dagen voorafgaand te verwittigen via e-mail en per post. Als u zich in regel stelt binnen deze 30 dagen, zal de opzegging niet plaatsvinden.