Imprimer-

Voorwaarden met betrekking tot de Scarlet Internet & Telefonie dienst

Artikel 1: Definities

Activering: Tijdstip waarop de Scarlet Internet & Telefonie dienst actief is. Indien de Klant de Scarlet dienst zelf instaleert, valt dit tijdstip op het moment dat de Toegangsoperator aan Scarlet meldt dat de Scarlet dienst kan geactiveerd worden. Dit tijdstip valt op het moment dat de Klant de installatie van Scarlet (of een onderaannemer) aanvaardt door ondertekening van de leverings-of acceptatiebon.

CLI: (Calling Line Identity) verwijst naar de identiteit van de lijn zoals die in samenspraak is gedefinieerd door Scarlet en de Klant.

Machtiging voor nummerportering of LoANP: Schriftelijk akkoord van de Klant waarin hij Scarlet machtigt om zijn telefoonnummers te porteren, indien de Klant zijn nummer(s) wenst te behouden. Deze machtiging impliceert dat het contract van de Klant met de donoroperator voor de telefoondiensten die op deze nummers betrekking hebben, wordt geannuleerd.

Netwerk: Het volledige netwerk en de infrastructuur door Scarlet gebruikt voor de aanbieding en de werking van Scarlet Internet & Telefonie.

PABX (Private Access Branch Exchange): verwijst naar de centrale die het eigendom is van de Klant en die gebruikt wordt voor zijn telefoonverkeer;

Scarlet Box: Apparatuur die de Klant op de Locatie nodig heeft, om van Scarlet Internet & Telefonie gebruik te kunnen maken.

Scarlet Internet & Telefonie: Dienst waarbij Scarlet via het DSLnetwerk een breedband internetverbinding en vaste telefonie aan de Klant levert.

Toegangsoperator: operator die aan de Klant toegang tot het Netwerk levert (bv. Proximus).

Artikel 2: Scarlet Internet & Telefonie

2.1 Scarlet Internet & Telefonie wordt gebouwd op drie pijlers die een onlosmakelijke technische eenheid vormen:

  1. connectiviteit met het DSL netwerk van Scarlet (hierna "Connectiviteit"),
  2. vaste spraaktelefoniedienst (hierna "Telefonie"),
  3. breedband internetdienst (hierna "Internet").

2.2 Scarlet Internet & Telefonie is een aanbieding voobehouden voor prive en persoonlijk gebruik door de Klant. Scarlet Internet & Telefonie mag dus niet voor professioneel gebruik aangewend worden.

2.3 Connectiviteit zorgt ervoor dat de Klant, via het kopernetwerk van de Toegangsoperator, wordt aangesloten op het DSL netwerk van Scarlet, waardoor de Klant van Scarlet Internet & Telefonie gebruik kan maken.

2.4 Scarlet Internet & Telefonie kan enkel worden gerealiseerd indien de Klant in het lokaal van de aansluiting aan volgende voorwaarden voldoet: de beschikbaarheid van een connectiepunt met het LAN de telefoon van de Klant, de beschikbaarheid van een stroomvoorziening van 220V binnen de straal van 1 meter van de Scarlet Box en beschikbaarheid van het aansluitpunt tot de Toegangsoperator binnen hetzelfde lokaal. Ingeval deze elementen zich niet in hetzelfde lokaal bevinden dient de Klant zelf voor de nodige kablering te zorgen vooraleer tot de Activering van Scarlet Internet & Telefonie kan overgegaan worden.

Artikel 3: Totstandkoming, opschortende voorwaarde, en duur van de Overeenkomst

3.1 De Activering van Scarlet Internet & Telefonie kan niet plaatsvinden vooraleer Scarlet de ondertekende LoANP('s) ontvangen heeft, indien de Klant zijn nummer(s) wenst te behouden. De aanvaarding door Scarlet bestaat uit een door Scarlet verzonden verwelkomingsbericht (brief of e-mail) aan de Klant.

3.2 De Overeenkomst komt steeds tot stand onder de opschortende voorwaarde van de aanwezigheid van een volledig functionerende infrastructuur, daarbij inbegrepen het telecomnetwerk en de (telefoon-)centrales van de operatoren, die technisch is uitgerust voor Scarlet Internet & Telefonie.

3.3 De Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van 6 maanden vanaf de Activering van Scarlet Internet & Telefonie (d.i. vanaf de Activering van de hoofddienst) en wordt behoudens opzegging door één van de partijen, verlengd voor onbepaalde duur. De Klant kan een Overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig beëindigen. Indien de Klant zijn Overeenkomst binnen de 6 maanden beëindigt, zal er een administratieve kost aangerekend worden die gelijk is aan de totale vaste maandelijkse bijdrage van de nog resterende periode tot het einde van de looptijd van 6 maanden. Deze vergoeding is niet onderworpen aan BTW. Indien de Klant een datum specifieert waarop hij zijn Overeenkomst wenst te verbreken zal Scarlet in de mate van het mogelijke trachten de datum van beëindiging gevraagd door de Klant in zijn beëindigingbrief te respecteren, rekening houdend met de technische kenmerken. Scarlet stuurt de Klant een bevestiging met de preciese einddatum. Bij gebrek aan een einddatum opgegeven door de Klant zal de Overeenkomst beëindigd worden mits een vooropzeg van 30 dagen.

In geval van vroegtijdige beëindiging van een Overeenkomst met bepaalde duur kan een bijkomende schadevergoeding aangerekend worden aan de Klant die, gratis of tegen een lagere prijs een product heeft verkregen waarvan de verkrijging gebonden was aan het inschrijven op een abonnement van bepaalde duur. Deze schadevergoeding is gelijk met het resterende bedrag overeenkomstig de aflossingstabel waarin de restwaarde van het eindapparaat gedurende elke maand van de looptijd van de Overeenkomst van bepaalde duur vermeld wordt.

3.4 Opzeggingen dienen steeds schriftelijk te zijn (fax, e-mail of brief), en moeten gericht worden aan Scarlet Belgium, Postbus10008, B-3570 ALKEN. De opzegging moet de (vroegtijdige) einddatum steeds voorafgaan.

3.5 Na verwerking van de opzeg, en op het ogenblik van de effectieve stopzetting van de dienst, zal Scarlet een eindafrekening maken, eventueel rekening houdend met de administratieve kost voor de vroegtijdige opzeg, alsook met eventuele variabele kost van de laatste periode.

3.6 Scarlet behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Netwerk te weigeren indien niet voldaan werd aan bovengenoemde voorwaarden, indien de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of bij bewijs of ernstige verdenking van niet-betaling en/of fraude door de Klant. De Klant heeft het recht hiertegen beroep in te stellen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Artikel 4: Prijs – Facturatie

4.1 Voor Scarlet Internet & Telefonie wordt als basis een maandelijks abonnementsgeld aangerekend. Per onderdeel kunnen de aangerekende kosten als volgt worden opgebouwd: (a) Scarlet Internet & Telefonie: - Connectiviteit: activeringskosten, de vaste maandelijkse bijdrage (onderdeel van het abonnementsgeld), -Telefonie: de variabele maandelijkse kost (gesprekskosten) voor oproepen naar mobiele nummers, naar het buitenland en naar speciale nummers (077, 090x, ...)

4.2 Voor Scarlet Internet & Telefonie kunnen er facturen worden opgemaakt op aanvraag. Scarlet behoudt zich het recht voor de rekeningen of facturen aan de Klant te bezorgen per post of per e-mail.

4.3 Het abonnementsgeld wordt maandelijks op voorhand aangerekend. Er wordt aangerekend vanaf de Activering. De gesprekskosten en de gebruikskosten worden maandelijks achteraf aangerekend. Rekeningen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na datum van de rekening.

4.4 Elke nieuwe installatie of verhuizing van een installatie door Scarlet wordt aangerekend op basis van de dan geldende installatietarieven.

Artikel 5 : Levering - installatie - onderhoud - aanpassing

5.1 Scarlet is wat betreft de levering en de leveringstermijnen van Scarlet Internet & Telefonie afhankelijk van het telecomnetwerk van de Toegangsoperator en van een derde partij die de installatie en activatie uitvoert. Scarlet kan derhalve niet overgaan tot levering van de Scarlet Internet & Telefonie zolang de Toegangsoperator de noodzakelijke aansluiting niet levert en/of de derde partijen de nodige activiteiten niet volbracht heeft. De Klant zal evenwel, van zodra mogelijk, worden ingelicht van het verwachte tijdstip waarop tot levering van Scarlet Internet & Telefonie zal kunnen worden overgegaan. Dit tijdstip geldt louter ten informatieve titel en kan in geval van overschrijding geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

5.2 Voor zover dit de functionaliteit niet nadelig beïnvloedt, mag Scarlet de technische specificaties van Scarlet Internet & Telefonie aanpassen of wijzigen, dan wel enig onderdeel van het Netwerk op basis waarvan Scarlet Internet & Telefonie aan de Klant wordt geleverd wijzigen of vervangen, zonder dat Scarlet hiervoor op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de Klant. Scarlet zal de Klant naar best vermogen informeren betreffende deze aanpassingen of wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan ten aanzien van de Klant zoveel mogelijk pogen te minimaliseren.

5.3 Teneinde de integriteit van het Netwerk en/of de levering van Scarlet Internet & Telefonie te vrijwaren, heeft Scarlet steeds het recht maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Scarlet nodig acht om gebreken in het Netwerk of aan Scarlet Internet & Telefonie te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar geenszins beperkt tot het onderbreken van de levering van Scarlet Internet & Telefonie. De Klant zal alle instructies van Scarlet in dit verband onmiddellijk opvolgen. Scarlet zal steeds trachten de impact van dergelijke onderbrekingen op Scarlet Internet & Telefonie minimaal te houden en de klanten te informeren via de Scarlet support site en het hiervoor voorziene telefoonnummer 02/275.27.27.

Artikel 6: Scarlet Box

6.1 De Klant zal Scarlet, haar leveranciers en/of elke door haar aangeduide partij op elk tijdstip toegang verlenen tot de locaties waar de Scarlet Box zich bevindt, ondermeer om de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van Scarlet Internet & Telefonie, zoals installatie, wijzigingen, reparaties en/of inspectie van de kabels, lijnen en de Scarlet Box.

6.2 Bij installatie door Scarlet (of haar onderaannemer) is minstens inbegrepen:

  1. aansluiten van de Scarlet Box op de aansluiting van de Toegangsoperator,
  2. werkend opleveren van één computer en 1 telefoontoestel per telefoonlijn in de nabijheid van de Scarlet Box,
  3. configuratie van de Scarlet Box, (Internet, telefonie en draadloos internet)
  4. uitvoering van de nummerportering(en) van de vaste lijn indien van toepassing,
  5. korte instructie over de werking van Scarlet Internet & Telefonie.

Artikel 7: Garantie

Hoewel Scarlet inspanningen levert voor een goede dienstverlening, geeft Scarlet geen garantie met betrekking tot de kwaliteit en de permanente beschikbaarheid van de Scarlet Internet & Telefonie. De Klant erkent op de hoogte te zijn, dat in geval van een elektriciteitspanne op de Locatie, de Scarlet Box niet meer functioneert, waardoor er geen Internet – en vaste Telefonie meer mogelijk is. De geldende tarieven zijn diegenen die Scarlet op het moment van aanrekening publiceert via www.scarlet.be en waarvan de Klant verklaart deze gezien en aanvaard te hebben.

Artikel 8: Algemeen

8.1 Scarlet stelt een Helpdesk ter beschikking van de Klant voor het beantwoorden van technische, administratieve of facturatievragen. De toegangmogelijkheden naar deze Helpdesk staan vermeld op het aanvraagformulier of op www.scarlet.be. Scarlet zal inspanningen leveren die redelijkerwijze mogen verwacht worden om de problemen van de Klant op te lossen. Andere problemen, daarbij inbegrepen deze verbonden met een product en/of dienst die door derden is geleverd, zullen niet door de Helpdesk van Scarlet worden opgelost.

8.2 Scarlet behoudt zich het recht voor de overeenkomst voortijdig en met onmiddellijke ingang te schorsen ingeval van vermoeden van oneigenlijk of professioneel gebruik van Scarlet Internet & Telefonie.

8.3 Onderhoud: De Klant aanvaardt dat Scarlet zich op de modem en/of router van de Klant vanop afstand kan verbinden om onderhoud, configuratie of monitoring operaties uit te voeren. Indien nodig dient de Klant aan Scarlet personeel toegang te verlenen op de modem en/of router.

8.4 Ingeval Scarlet Internet & Telefonie wordt geleverd op een telefoonlijn die ook voor vaste spraaktelefonie in het laag frequentiegedeelte wordt gebruikt (d.i. klassieke telefonie niet geleverd door Scarlet), erkent de Klant op de hoogte te zijn dat een wijziging van de spraaktelefonie in het laagfrequentie gedeelte, Scarlet Internet & Telefonie kan benvloeden.

8.5 De Klant is verplicht om uitsluitend erkende eindgebruikerapparatuur te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.6 In geval de klant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet naleeft, heeft Scarlet het recht Scarlet Internet & Telefonie af te sluiten, maar zal de regelgeving ivm bereikbaarheid en noodnummers nageleefd worden.

Artikel 9: Scarlet Internet & Telefonie technische voorwaarden hoofddienst

Telefonie

9.1 Het onderdeel Telefonie van Scarlet Internet & Telefonie omvat toegang tot het PSTN/ISDN Netwerk via een toegangslijn (cfr. Connectiviteit) die door Scarlet wordt geleverd.

9.2 Scarlet zal de Klant telefonie leveren (spraak) naar de verschillende bestemmingen, volgens de technische specificaties van de aansluiting en zoals vermeld in de geldende tarieflijsten.

9.3 De klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat: het niet mogelijk is gebruik te maken van de selectie van een operator per oproep en van de preselectie van een operator; Scarlet Internet & Telefonie niet geschikt is voor het aansluiten van alarmcentrales, dial-up-modems, betaalterminals, telefooncentrales (PABX) en digitale telefoontoestellen; Scarlet Internet & Telefonie niet toelaat om te sms'en en te faxen; het nummer toegewezen wordt in functie van de nummerzone waar zich de internetverbinding van de klant bevindt en dat het steeds vanuit deze plaats dient te worden gebruikt; Scarlet Internet & Telefonie slechts kan werken als de Scarlet box (modem) aanstaat en er elektrische stroom voorhanden is.

9.4 De Klant heeft de keuze om

  1. zijn huidige nummer naar Scarlet over te dragen, of
  2. een nieuw nummer van Scarlet toegewezen te krijgen waarop hij kan worden bereikt. Wanneer de Klant zijn nummer wil behouden, dient hij eveneens een LoANP te ondertekenen.

9.5 In geen geval kan Scarlet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet, onvolledig of onjuist vermelden van informatie van de Klant in het telefoonboek.

9.6 Op verzoek van de Klant kan Scarlet de toegangslijn (Connectiviteit) door Scarlet laten verplaatsen en/of verhuizen. De Klant vergoedt alle kosten die deze verplaatsing met zich meebrengt.

9.7 Elk geleverd toegewezen circuit krijgt een uniek abonneenummer. Het abonneenummer zal niet wijzigen naar gelang de toegewezen capaciteit of naar gelang de geïnstalleerde apparatuur. Het abonneenummer zal wel wijzigen indien een van de eindpuntlocaties van het circuit wordt gewijzigd.

Internet

9.8 Het onderdeel Internet van Scarlet Internet & Telefonie omvat de aansluiting van het lokale netwerk van de Klant, op het IP netwerk van Scarlet via een toegangslijn (cfr. Connectiviteit) die door Scarlet wordt geleverd.

9.9 De Klant beschikt over een dynamisch IP adres. Bij een dynamisch IP adres zal Scarlet regelmatig dit IP adres dat de Klant toegewezen krijgt en dat publiek is, wijzigen.

9.10 De Klant beschikt over e-mailboxen en e-mailadressen met een maximale capaciteit zoals aangegeven op de Scarlet product website. Indien de Klant door zijn gebruik deze capaciteit overschrijdt, of gedurende 3 maand zijn mailbox niet raadpleegt, is Scarlet gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, over te gaan tot het verwijderen van e-mails of de mailbox met de volledige inhoud.

Artikel 10: Uittreksel Algemene Voorwaarden van Scarlet (cfr. Contractuele Relatie)

10.1 De Klant erkent dat documenten uitgaande van de Klant en waaruit verbintenissen voortvloeien (bv. aankoopvoorwaarden), niet van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Partijen. (cfr. Prijzen – Betalingsvoorwaarden – Wijzigingen)

10.2 Ingeval van betaling via domiciliëringsopdracht zal het gefactureerde bedrag geïnd worden binnen 10 dagen na factuurdatum.

10.3 In geval van niet betaling van een bedrag op de vervaldag stuurt Scarlet een herinnering naar de Klant. De herinneringen geven aanleiding tot facturatie van administratieve kosten (7,5 € voor de eerste rappel en 12 € voor de tweede rappel). Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met de wettelijke intrest op het verschuldigde bedrag, berekend op dagbasis, vanaf de vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle verschuldigde bedragen. Wanneer Scarlet de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale openstaande bedrag met een minimum van 60 € in rekening worden gebracht, naast de verhaalbaarheid ten laste van de Klant van alle uitgevoerde deurwaarder en gerechterlijke kosten noodzakelijk nav de wanbetaling of late betaling.

Indien de Klant die zijn aansluiting gebruikt voor niet-professionele doeleinden een vordering heeft tegenover Scarlet, heeft de klant recht op datzelfde bedrag ingeval Scarlet in gebreke zou blijven opdracht tot terugbetaling te geven ten gevolge van de gerechtvaardigde vraag om terugbetaling ingediend door de Klant.

10.4 De factuur wordt door Scarlet geldig verzonden naar het adres dat de Klant oorspronkelijk heeft opgegeven. Bij gebreke aan betwisting per aangetekend schrijven gericht aan Scarlet Postbus 10008, 3570 Alken binnen de 30 calenderdagen na verzending van de factuur, aanvaardt de Klant onherroepelijk en onvoorwaardelijk de factuur en wordt het betrokken bedrag geacht correct te zijn. De Klant verbindt er zich toe Scarlet onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres (en/of verandering van bankinstelling, voor zover domiciliëring van toepassing is). Dit kan via mijn.scarlet.be

10.5 (cfr. Aansprakelijkheid)

10.6 Onverminderd de bepalingen vermeld in de volgende paragrafen is Scarlet tegenover de klant alleen verantwoordelijk voor de fouten die zij heeft begaan bij het leveren van de telefoondienst. In het algemeen is Scarlet niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst noch de facturatie ervan wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk, noch de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen aan derden en vice versa, het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde. Scarlet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gesprekken of berichten. Ze kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer die worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk. Scarlet is niet aansprakelijk bij vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties wanneer deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden waarover zij geen controle heeft, die niet te voorzien zijn en die ze niet kon vermijden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, embargo's, explosies, sociale conflicten (inclusief conflicten waarbij haar personeelsleden zijn betrokken) overstromingen, langdurige vorst, brand, onweer of daden van derden.

10.7 Scarlet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke indirecte of gevolgschade, zoals direct of indirect verlies van omzetcijfer, winsten, overtollig of technisch werkloos personeel of voor enige provisie, zelfs indien Scarlet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

10.8 In alle gevallen waarin Scarlet op grond van de Overeenkomst aansprakelijk is ten aanzien van de Klant, is de totale aansprakelijkheid van Scarlet beperkt tot het laagste van de hierna vermelde bedragen: 2.500 EURO of vijftig procent (50 %) van het geheel van betalingen die uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant aan Scarlet werden verricht in een periode van twaalf (12) maanden die voorafgaat aan het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van Scarlet. (Cfr. toepasselijk recht – bevoegdheid).

10.9 De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken.